Cinese | Frasario - Viaggi | Shopping

Shopping - Base

คุณมี____หรือเปล่า? (Khun me___rue plao?)
您有___?(nín yǒu ___?)
Chiedere di uno specifico articolo
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samard ha___dai tee nhai?)
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
Domandare la collocazione di un certo articolo
อันนี้ราคาเท่าไร? (Un-nee raka tao rai?)
多少钱?(duōshǎo qián?)
Chiedere il prezzo di un certo articolo
คุณมีอะไรที่ถูกกว่านี้หรือเปล่า? (Khun mee arai tee took kwa nee rue plao?)
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
Chiedere un articolo meno costoso
คุณเปิดหรือปิดกี่โมง? (Khun perd pid kee mong?)
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
Domandare gli orari di apertura/chiusura
ฉันแค่ดูๆทั่วไปเฉยๆ (Chan kae doo tua pai choey choey.)
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
Dire al commesso che stai solo guardando e non ti serve aiuto al momento
ฉันจะซื้ออันนี้ (Chan ja sue un nee.)
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
Affermare la tua decisione di acquisto
ฉันจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้หรือเปล่า? (Chan jai parn but credit dai rue plao?)
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
Chiedere se il negozio accetta carte di credito
ฉันขอใบเสร็จได้ไหม? (Chan kor bai-sed dai mai?)
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
Chiedere lo scontrino
ฉันขอถุงได้ไหม? (Chan kor toong dai mai?)
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
Chiedere una borsa
ฉันต้องการคืนของ (Chan tong karn kuen kong.)
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
Dire che vuoi restituire l'articolo

Shopping - Abbigliamento

ฉันขอลองใส่อันนี้ได้ไหม? (Chan kor long sai un-nee dai mai?)
我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
Chiedere di provare un indumento
ห้องลองอยู่ที่ไหน? (Hong long yu tee nhai?)
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
Chiedere dove sono i camerini di prova
คุณมีแบบนี้ไซส์___หรือเปล่า? (Khun mee bab nee size___ rue plao?)
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
Chiedere una certa taglia
...เล็ก? (lek?)
…小号?(…xiǎo hào?)
Taglia
...กลาง? (klang?)
…中号?(…zhōng hào?)
Taglia
... ใหญ่? (yai?)
…大号?(…dà hào?)
Taglia
...ไซส์เอ็กซ์แอล? (XL?)
…加大号?(…jiā dà hào?)
Taglia
คุณมีรองเท้าคู่นี้ในไซส์___หรือเปล่า? (Khun mee rong tao ku nee nai size___ rue plao?)
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
Chiedere una certa misura di scarpe
มันเล็กเกินไป (Mun lek gern pai.)
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
Dire che il capo è troppo piccolo
มันใหญ่เกินไป (Mun yai pai.)
这太大了。(zhè tài dàle.)
Dire che il capo è troppo grande
ฉันใส่แล้วดูดีไหม? (Chan sai laew doo dee mai?)
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
Chiedere un parere su come ti sta quel capo d'abbigliamento

Shopping - Contrattare

ชิ้นนี้ ฉันให้คุณ___. (Chan hai khun___.)
我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
Dire un prezzo di partenza
นั่นแพงเกินไป! (Nun pang gern pai!)
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
Rifiutare un prezzo troppo caro
ฉันเห็นชิ้นนี้ในราคา_[ราคา]_ที่อื่น. (Chan hen chin nee nai raka____tee auen.)
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
Fare riferimento ad un prezzo più basso di un altro negozio
_[ราคา]_ นั้นเป็นออฟเฟ่อร์สุดท้ายของฉัน (_[amount]_nun pen offer sud tai kong chan.)
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
Stabilire l'ultima offerta
ถ้าอย่างนั้นฉันไม่สนใจ (Ta yang nun chan mai son jai.)
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
Dimostrare disinteresse
งั้นฉันจะไปดูที่อื่น (Ngun chan ja pai doo tee auen.)
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
Dimostrare disinteresse minacciando di andarsene
ฉันไม่มีตังค์! (Chan mai me tung!)
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
Rifiutare un prezzo perché non hai abbastanza denaro
นั่นมันเกินงบที่ฉันตั้งเอาไว้ แต่ฉันจะซื้อ (Nun mun gern ngob tee chan tung aow wai tae chan ja sue.)
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
Accettare il prezzo con finto rammarico