Cinese | Frasario - Viaggi | Shopping

Shopping - Base

Har ni ___?
您有___?(nín yǒu ___?)
Chiedere di uno specifico articolo
Var kan jag hitta ___?
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
Domandare la collocazione di un certo articolo
Hur mycket kostar den/det här?
多少钱?(duōshǎo qián?)
Chiedere il prezzo di un certo articolo
Har ni något billigare?
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
Chiedere un articolo meno costoso
Vilken tid öppnar/stänger ni?
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
Domandare gli orari di apertura/chiusura
Jag tittar bara.
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
Dire al commesso che stai solo guardando e non ti serve aiuto al momento
Jag köper den/det.
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
Affermare la tua decisione di acquisto
Kan jag betala med kreditkort?
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
Chiedere se il negozio accetta carte di credito
Kan jag få kvittot, tack?
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
Chiedere lo scontrino
Kan jag få en kasse, tack?
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
Chiedere una borsa
Jag skulle vilja lämna tillbaka den/det här.
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
Dire che vuoi restituire l'articolo

Shopping - Abbigliamento

Kan jag prova den här/det här/de här, tack?
我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
Chiedere di provare un indumento
Var är provrummet?
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
Chiedere dove sono i camerini di prova
Har ni den här i ___?
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
Chiedere una certa taglia
... small?
…小号?(…xiǎo hào?)
Taglia
... medium?
…中号?(…zhōng hào?)
Taglia
... large?
…大号?(…dà hào?)
Taglia
... extra large?
…加大号?(…jiā dà hào?)
Taglia
Har ni de här skorna i storlek ___?
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
Chiedere una certa misura di scarpe
Den/De är för liten/små.
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
Dire che il capo è troppo piccolo
Den/De är för stor/a.
这太大了。(zhè tài dàle.)
Dire che il capo è troppo grande
Passar jag i den/det/de här?
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
Chiedere un parere su come ti sta quel capo d'abbigliamento

Shopping - Contrattare

Jag ger dig _[summa]_ för den här.
我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
Dire un prezzo di partenza
Det är alldeles för dyrt!
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
Rifiutare un prezzo troppo caro
Jag såg den här för _[summa]_ på ett annat ställe.
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
Fare riferimento ad un prezzo più basso di un altro negozio
_[summa]_ är mitt slutgiltiga bud!
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
Stabilire l'ultima offerta
Då är jag inte längre intresserad.
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
Dimostrare disinteresse
Då går jag någon annanstans.
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
Dimostrare disinteresse minacciando di andarsene
Jag har inte råd med det!
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
Rifiutare un prezzo perché non hai abbastanza denaro
Det är mer än jag egentligen har råd med men jag tar den/det/de.
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
Accettare il prezzo con finto rammarico