Cinese | Frasario - Viaggi | Salute

Salute - Emergenza

Jeg er nødt til at skal på sygehuset.
我需要去医院。(wǒ xūyào qù yīyuàn.)
Chiedere di essere portati in ospedale
Jeg føler mig dårlig.
我感觉不舒服。(wǒ gǎnjué bú shūfú.)
Jeg er nødt til at se en læge med det samme!
我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng kàn yīshēng!)
Chiedere cure mediche immediate
Hjælp!
救命!(jiùmìng!)
Gridare soccorso
Ring efter en ambulance!
叫救护车!(jiào jiùhù chē!)
Richiedere un'ambulanza

Salute - Dal dottore

Det gør ondt her.
这里疼。(zhèlǐ téng.)
Mostrare dove fa male
Jeg har et udslæt her.
我这里有疹子。(wǒ zhèlǐ yǒu zhěnzi.)
Mostrare dove hai uno sfogo
Jeg har feber.
我发烧了。(wǒ fāshāole.)
Dire che hai la febbre
Jeg er forkølet.
我感冒了。(wǒ gǎnmàole.)
Dire che hai il raffreddore
Jeg har en hoste.
我咳嗽。(wǒ késòu.)
Dire che hai la tosse
Jeg er træt hele tiden.
我一直都感到疲惫。(wǒ yīzhí dōu gǎndào píbèi.)
Dire che ultimamente sei sempre stanco
Jeg er svimmel.
我头晕。(wǒ tóuyūn.)
Dire che hai il capogiro
Jeg har ikke nogen appetit.
我没有胃口。(wǒ méiyǒu wèikǒu.)
Dire che non hai voglia di mangiare
Jeg kan ikke sove om natten.
我夜晚无法入睡。(wǒ yè wǎn wúfǎ rùshuì.)
Dire che non riesci a dormire di notte
Et insekt bed mig.
我被昆虫叮咬了。(wǒ bèi kūnchóng dīngyǎole.)
Supporre che le tue condizioni dipendano dalla puntura di un insetto
Jeg tror det er varmen.
我猜测是发热的原因。(wǒ cāicè shì fārè de yuányīn.)
Supporre che le tue condizioni dipendano dal caldo
Jeg tror jeg har spist noget dårligt.
我觉得我吃坏肚子了。(wǒ juédé wǒ chī huài dùzile.)
Supporre che le tue condizioni dipendano da qualcosa che hai mangiato
Min _[kropsdel]_ gør ondt.
我的_[身体某一处]_ 疼痛。(wǒ de_[shēntǐ mǒu yī chù]_ téngtòng.)
Dire quale parte del corpo ti fa male
Jeg kan ikke bevæge min _[kropsdel]_.
我_[身体某一部分]_不能动弹。(wǒ_[shēntǐ mǒu yībùfèn]_bùnéng dòngtán.)
Dire quale parte del corpo è immobilizzata
... hoved ...
…头…(…tóu…)
Parte del corpo
... mave ...
…胃…(…wèi…)
Parte del corpo
... arm ...
…手臂…(…shǒubì…)
Parte del corpo
... ben ...
…腿…(…tuǐ…)
Parte del corpo
... bryst ...
…胸…(…xiōng…)
Parte del corpo
... hjerte ...
…心脏…(…xīnzàng…)
Parte del corpo
... hals ...
…喉咙…(…hóulóng…)
Parte del corpo
... øje ...
…眼睛…(…yǎnjīng…)
Parte del corpo
... ryg ...
…背…(…bèi…)
Parte del corpo
... fod ...
…脚…(…jiǎo…)
Parte del corpo
... hånd ...
…手…(…shǒu…)
Parte del corpo
... øre ...
…耳朵…(…ěrduǒ…)
Parte del corpo
... indvolde ...
…肠…(…cháng…)
Parte del corpo
... tand ...
…牙…(…Yá…)
Parte del corpo
Jeg har diabetes.
我有糖尿病。(wǒ yǒu tángniàobìng.)
Dire che hai il diabete
Jeg har astma.
我有哮喘。(wǒ yǒu xiāochuǎn.)
Dire che hai l'asma
Jeg har dårligt hjerte.
我心脏有问题。(wǒ xīnzàng yǒu wèntí.)
Dire che soffri di problemi di cuore
Jeg er gravid.
我怀孕了。(wǒ huáiyùnle.)
Dire che sei incinta
Hvor mange gange om dagen skal jeg tage det her?
我一天需要服几次?(wǒ yītiān xūyào fú jǐ cì?)
Chiedere il dosaggio di una medicina
Er det smitsom?
这个传染吗?(zhège chuánrǎn ma?)
Chiedere se la malattia è trasmissibile ad altre persone
Kan jeg blive i solen/svømme/dyrke motion/drikke alkohol?
我可以接触日光/游泳/做运动/饮酒吗?(Wǒ kěyǐ jiēchù rìguāng/yóuyǒng/zuò yùndòng/yǐnjiǔ ma?)
Chiedere se puoi comunque continuare a fare certe attività nonostante la malattia
Her er mine forsikringsdokumenter.
这里是我的保险文件。(zhèlǐ shì wǒ de bǎoxiǎn wénjiàn.)
Mostrare i tuoi documenti assicurativi
Jeg har ikke sygesikring.
我没有健康保险。(Wǒ méiyǒu jiànkāng bǎoxiǎn.)
Dire che non sei coperto da un'assicurazione sanitaria
Jeg har brug for en sygemelding.
我需要一张病假条。(wǒ xūyào yī zhāng bìngjià tiáo.)
Chiedere al dottore un certificato per attestare la tua malattia
Jeg har det lidt bedre.
我感觉好点了。(wǒ gǎnjué hǎo diǎnle.)
Dire che le tue condizioni sono migliorate
Det er blevet værre.
情况变糟糕了。(qíngkuàng biàn zāogāole.)
Dire che le tue condizioni stanno peggiornado
Det er det samme som før.
没有什么变化。(méiyǒu shé me biànhuà.)
Dire che le tue condizioni non sono cambiate

Salute - Farmacia

Jeg vil gerne købe noget___.
我想买一些___。(wǒ xiǎng mǎi yīxiē___.)
Comprare un prodotto
Smertestillende
止痛片(zhǐtòng piàn)
Medicina
Penicillin
青霉素(qīngméisù)
Medicina
Aspirin
阿司匹林(āsīpīlín)
Medicina
Insulin
胰岛素(yídǎosù)
Medicina
Salve
软膏(ruǎngāo)
Medicina
Sovepiller
安眠药(ānmiányào)
Medicina
Hygiejnebind
卫生巾(wèishēng jīn)
Prodotto medicinale
Desinfektionsmiddel
消毒剂(xiāodú jì)
Prodotto medicinale
Plastre
创可贴(chuàngkětiē)
Prodotto medicinale
Forbindinger
绷带(bēngdài)
Prodotto medicinale
P-piller
避孕药(bìyùn yào)
Prodotto medicinale
Kondomer
避孕套(bìyùn tào)
Altri prodotti
Solbeskyttelse
防晒霜(fángshài shuāng)
Altri prodotti

Salute - Allergie

Jeg er allergisk overfor___.
我对___过敏。(wǒ duì ___ guòmǐn.)
Dire che sei allergico a qualcosa
Pollen
花粉(huāfěn)
Allergia
Dyrehår
动物皮毛(dòngwù pímáo)
Allergia agli animali
Bistik/hvepsestik
蜜蜂叮咬/黄蜂刺痛(mìfēng dīngyǎo/huángfēng cì tòng)
Allergia agli insetti
Støvmider
灰尘颗粒(huīchén kēlì)
Allergia
Skimmelsvamp
霉菌(méijūn)
Allergia
Latex
橡浆(xiàng jiāng)
Allergia
Penicillin
青霉素(qīngméisù)
Allergia ad un farmaco
Nødder/peanuts
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
Allergia al cibo
Sesamfrø/solsikkefrø
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
Allergia al cibo
Æg
鸡蛋(jīdàn)
Allergia al cibo
Skaldyr/fisk/rejer
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
Allergia al cibo
Mel/hvede
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
Allergia al cibo
Mælk/laktose/mælkeprodukter
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
Allergia al cibo
Gluten
面筋(miànjīn)
Allergia al cibo
Soja
大豆(dàdòu)
Allergia al cibo
Leguminous planter/bønner/ærter/majs
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
Allergia al cibo
Champignoner
蘑菇(mógū)
Allergia al cibo
Frugt/kiwi/kokos
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
Allergia al cibo
Ingefær/kanel/koriander
姜/肉桂/香菜(jiāng/ròuguì/hú kuí)
Allergia al cibo
Purløg/løg/hvidløg
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
Allergia al cibo
Alkohol
酒精(jiǔjīng)
Allergia al cibo