Thailandese | Frasario - Viaggi | Salute

Salute - Emergenza

我需要去医院。(wǒ xūyào qù yīyuàn.)
ฉันต้องไปที่โรงพยาบาล (Chan tong pai rong payaban.)
Chiedere di essere portati in ospedale
我感觉不舒服。(wǒ gǎnjué bú shūfú.)
ฉันรู้สึกไม่สบาย (Chan roo suek mai sa buy.)
我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng kàn yīshēng!)
ฉันต้องไปหาหมอโดยทันที (Chan tong pai ha mor tun tee!)
Chiedere cure mediche immediate
救命!(jiùmìng!)
ช่วยด้วย! (Chuay duay!)
Gridare soccorso
叫救护车!(jiào jiùhù chē!)
เรียกรถพยาบาลเร็ว! (Reak rod pa ya ban rew!)
Richiedere un'ambulanza

Salute - Dal dottore

这里疼。(zhèlǐ téng.)
ฉันเจ็บตรงนี้ (Chan jeb trong nee.)
Mostrare dove fa male
我这里有疹子。(wǒ zhèlǐ yǒu zhěnzi.)
ฉันมีผื่นคันตรงนี้ (Chan mee puen kun trong nee.)
Mostrare dove hai uno sfogo
我发烧了。(wǒ fāshāole.)
ฉันมีไข้ (Chan mee kai.)
Dire che hai la febbre
我感冒了。(wǒ gǎnmàole.)
ฉันเป็นหวัด (Chan pen whad.)
Dire che hai il raffreddore
我咳嗽。(wǒ késòu.)
ฉันไอ (Chan I.)
Dire che hai la tosse
我一直都感到疲惫。(wǒ yīzhí dōu gǎndào píbèi.)
ฉันมีรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา (Chan mee ar-garn neuy talord wela.)
Dire che ultimamente sei sempre stanco
我头晕。(wǒ tóuyūn.)
ฉันรู้สึกมึนหัว (Chan roo suek muen hua.)
Dire che hai il capogiro
我没有胃口。(wǒ méiyǒu wèikǒu.)
ฉันรู้สึกเบื่ออาหาร (Chan roo-suek buer arhan.)
Dire che non hai voglia di mangiare
我夜晚无法入睡。(wǒ yè wǎn wúfǎ rùshuì.)
ฉันนอนไม่หลับทั้งคืน (Chan norn mai lhub tung keun.)
Dire che non riesci a dormire di notte
我被昆虫叮咬了。(wǒ bèi kūnchóng dīngyǎole.)
แมลงกัดฉัน (Ma-lang gud chan.)
Supporre che le tue condizioni dipendano dalla puntura di un insetto
我猜测是发热的原因。(wǒ cāicè shì fārè de yuányīn.)
ฉันคิดว่ามันเป็นเพราะความร้อน (Chan kid wa mun pen prau kwam ron.)
Supporre che le tue condizioni dipendano dal caldo
我觉得我吃坏肚子了。(wǒ juédé wǒ chī huài dùzile.)
ฉันคิดว่าฉันกินอะไรไม่ค่อยดีลงไป (Chan kid wa chan gin arai mai koi dee long pai.)
Supporre che le tue condizioni dipendano da qualcosa che hai mangiato
我的_[身体某一处]_ 疼痛。(wǒ de_[shēntǐ mǒu yī chù]_ téngtòng.)
ส่วน_[อวัยวะ]_ของฉันเจ็บ (Suan_[body part]_kong chan jeb.)
Dire quale parte del corpo ti fa male
我_[身体某一部分]_不能动弹。(wǒ_[shēntǐ mǒu yībùfèn]_bùnéng dòngtán.)
_[อวัยวะ]_ของฉันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ( ___kong chan mai sa mart kleun wai dai.)
Dire quale parte del corpo è immobilizzata
…头…(…tóu…)
...หัว...(hua)
Parte del corpo
…胃…(…wèi…)
...ส่วนท้อง...(suan tong)
Parte del corpo
…手臂…(…shǒubì…)
...แขน... (kan)
Parte del corpo
…腿…(…tuǐ…)
...ขา... (kha)
Parte del corpo
…胸…(…xiōng…)
...หน้าอก... (na-aok)
Parte del corpo
…心脏…(…xīnzàng…)
...หัวใจ... (hua-jai)
Parte del corpo
…喉咙…(…hóulóng…)
...คอ... (kor)
Parte del corpo
…眼睛…(…yǎnjīng…)
...ตา... (ta)
Parte del corpo
…背…(…bèi…)
...หลัง...(lung)
Parte del corpo
…脚…(…jiǎo…)
...เท้า... (tao)
Parte del corpo
…手…(…shǒu…)
...แขน...(kan)
Parte del corpo
…耳朵…(…ěrduǒ…)
...หู...(hoo)
Parte del corpo
…肠…(…cháng…)
...ลำไส้... (lum sai)
Parte del corpo
…牙…(…Yá…)
...ฟัน... (fun)
Parte del corpo
我有糖尿病。(wǒ yǒu tángniàobìng.)
ฉันเป็นเบาหวาน (Chan pen bao whan)
Dire che hai il diabete
我有哮喘。(wǒ yǒu xiāochuǎn.)
ฉันเป็นโรคหอบหืด (Chan pen roke hob hued.)
Dire che hai l'asma
我心脏有问题。(wǒ xīnzàng yǒu wèntí.)
ฉันเป็นโรคหัวใจ (Chan pen roke hua jai.)
Dire che soffri di problemi di cuore
我怀孕了。(wǒ huáiyùnle.)
ฉันท้อง (Chan tong.)
Dire che sei incinta
我一天需要服几次?(wǒ yītiān xūyào fú jǐ cì?)
ฉันต้องกินยานี้วันละกี่ครั้งต่อวัน? (Chan tong kin ya nee wun la kee krung tor wun?)
Chiedere il dosaggio di una medicina
这个传染吗?(zhège chuánrǎn ma?)
มันสามารถติดผู้อื่นได้หรือเปล่า? (Mun samard tid poo auen dai rue plao?)
Chiedere se la malattia è trasmissibile ad altre persone
我可以接触日光/游泳/做运动/饮酒吗?(Wǒ kěyǐ jiēchù rìguāng/yóuyǒng/zuò yùndòng/yǐnjiǔ ma?)
ฉันสามารถโดดแดด/ว่ายน้ำ/เล่นกีฬา/ดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่า? (Chan samard don-dad/wai-nam/len-kee-la/duem alcohol dai rue plao?)
Chiedere se puoi comunque continuare a fare certe attività nonostante la malattia
这里是我的保险文件。(zhèlǐ shì wǒ de bǎoxiǎn wénjiàn.)
นี่เป็นเอกสารประกันภัยของฉัน (Nee pen ake-ka-sarn prakan-pai kong chan.)
Mostrare i tuoi documenti assicurativi
我没有健康保险。(Wǒ méiyǒu jiànkāng bǎoxiǎn.)
ฉันไม่มีการประกันสุขภาพ (Chan mai mee karn pra-kan sook-ka-parb.)
Dire che non sei coperto da un'assicurazione sanitaria
我需要一张病假条。(wǒ xūyào yī zhāng bìngjià tiáo.)
ฉันต้องการจดหมายแพทย์ (Chan tong karn jod-mai pad.)
Chiedere al dottore un certificato per attestare la tua malattia
我感觉好点了。(wǒ gǎnjué hǎo diǎnle.)
ฉันรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อย (Chan roo-suek dee kuen lek-noi.)
Dire che le tue condizioni sono migliorate
情况变糟糕了。(qíngkuàng biàn zāogāole.)
อาการฉันแย่ลง (Ar-kan chan yae long.)
Dire che le tue condizioni stanno peggiornado
没有什么变化。(méiyǒu shé me biànhuà.)
อาการของฉันเหมือนเดิม (Ar-kan kong chan mhern derm.)
Dire che le tue condizioni non sono cambiate

Salute - Farmacia

我想买一些___。(wǒ xiǎng mǎi yīxiē___.)
ฉันต้องการซื้อ___. (Chan tong karn sue____.)
Comprare un prodotto
止痛片(zhǐtòng piàn)
ยาแก้ปวด (ya-kae-puad)
Medicina
青霉素(qīngméisù)
เพนิซิลิน (penicilin)
Medicina
阿司匹林(āsīpīlín)
แอสไพริน (aspirin)
Medicina
胰岛素(yídǎosù)
อินซูลิน (insulin)
Medicina
软膏(ruǎngāo)
ขี้ผึ้ง (kee-pueng)
Medicina
安眠药(ānmiányào)
ยานอนหลับ (ya-norn-lhub)
Medicina
卫生巾(wèishēng jīn)
ผ้าอนามัย (pa a-na-mai)
Prodotto medicinale
消毒剂(xiāodú jì)
สารที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค (sarn tee chai ka chue rok)
Prodotto medicinale
创可贴(chuàngkětiē)
ผ้าพันแผล (pa pun plae)
Prodotto medicinale
绷带(bēngdài)
ผ้าพันแผล (pa pan plae)
Prodotto medicinale
避孕药(bìyùn yào)
ยาคุมกำเนิด (ya koom gub-nerd)
Prodotto medicinale
避孕套(bìyùn tào)
ถุงยางอนามัย (toong yang a-na mai)
Altri prodotti
防晒霜(fángshài shuāng)
ครีมกันแดด (cream gun dad)
Altri prodotti

Salute - Allergie

我对___过敏。(wǒ duì ___ guòmǐn.)
ฉันแพ้___ (Chan pae__.)
Dire che sei allergico a qualcosa
花粉(huāfěn)
ละอองเกสรดอกไม้ (la oong kae-sorn dork mai.)
Allergia
动物皮毛(dòngwù pímáo)
ขนสัตว์ (kon sud)
Allergia agli animali
蜜蜂叮咬/黄蜂刺痛(mìfēng dīngyǎo/huángfēng cì tòng)
ผึ้งหรือตัวต่อย (pueng/tua toi)
Allergia agli insetti
灰尘颗粒(huīchén kēlì)
ตัวเห็บ (tua heb)
Allergia
霉菌(méijūn)
รา (ra)
Allergia
橡浆(xiàng jiāng)
ยางดิบ (yang dib)
Allergia
青霉素(qīngméisù)
เพนิซิลิน (penicilin)
Allergia ad un farmaco
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
ถั่ว (tua)
Allergia al cibo
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
เมล็ดงา/เมล็ดดอกทานตะวัน (ma led)
Allergia al cibo
鸡蛋(jīdàn)
ไข่ (kai)
Allergia al cibo
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/koong)
Allergia al cibo
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
แป้ง (pang)
Allergia al cibo
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนม (nom/lactose/nom)
Allergia al cibo
面筋(miànjīn)
โปรตีนจากข้าว (protein kao)
Allergia al cibo
大豆(dàdòu)
ถั่วเหลือง (tua leung)
Allergia al cibo
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
พืช/ถั่ว/ข้าวโพด (pued/tua/kao-pode)
Allergia al cibo
蘑菇(mógū)
เห็ด (hed)
Allergia al cibo
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
ผลไม้/กีวี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
Allergia al cibo
姜/肉桂/香菜(jiāng/ròuguì/hú kuí)
ขิง/ซินนามอน/ผักชี (king/cinnamon/puk shee)
Allergia al cibo
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
กุ้ยช่าย/หัวหอม/กระเทียม (kui-chai/hua-horm/kra-tiam)
Allergia al cibo
酒精(jiǔjīng)
แอลกอฮอล์ (alcohol)
Allergia al cibo