Danese | Frasario - Viaggi | Salute

Salute - Emergenza

我需要去医院。(wǒ xūyào qù yīyuàn.)
Jeg er nødt til at skal på sygehuset.
Chiedere di essere portati in ospedale
我感觉不舒服。(wǒ gǎnjué bú shūfú.)
Jeg føler mig dårlig.
我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng kàn yīshēng!)
Jeg er nødt til at se en læge med det samme!
Chiedere cure mediche immediate
救命!(jiùmìng!)
Hjælp!
Gridare soccorso
叫救护车!(jiào jiùhù chē!)
Ring efter en ambulance!
Richiedere un'ambulanza

Salute - Dal dottore

这里疼。(zhèlǐ téng.)
Det gør ondt her.
Mostrare dove fa male
我这里有疹子。(wǒ zhèlǐ yǒu zhěnzi.)
Jeg har et udslæt her.
Mostrare dove hai uno sfogo
我发烧了。(wǒ fāshāole.)
Jeg har feber.
Dire che hai la febbre
我感冒了。(wǒ gǎnmàole.)
Jeg er forkølet.
Dire che hai il raffreddore
我咳嗽。(wǒ késòu.)
Jeg har en hoste.
Dire che hai la tosse
我一直都感到疲惫。(wǒ yīzhí dōu gǎndào píbèi.)
Jeg er træt hele tiden.
Dire che ultimamente sei sempre stanco
我头晕。(wǒ tóuyūn.)
Jeg er svimmel.
Dire che hai il capogiro
我没有胃口。(wǒ méiyǒu wèikǒu.)
Jeg har ikke nogen appetit.
Dire che non hai voglia di mangiare
我夜晚无法入睡。(wǒ yè wǎn wúfǎ rùshuì.)
Jeg kan ikke sove om natten.
Dire che non riesci a dormire di notte
我被昆虫叮咬了。(wǒ bèi kūnchóng dīngyǎole.)
Et insekt bed mig.
Supporre che le tue condizioni dipendano dalla puntura di un insetto
我猜测是发热的原因。(wǒ cāicè shì fārè de yuányīn.)
Jeg tror det er varmen.
Supporre che le tue condizioni dipendano dal caldo
我觉得我吃坏肚子了。(wǒ juédé wǒ chī huài dùzile.)
Jeg tror jeg har spist noget dårligt.
Supporre che le tue condizioni dipendano da qualcosa che hai mangiato
我的_[身体某一处]_ 疼痛。(wǒ de_[shēntǐ mǒu yī chù]_ téngtòng.)
Min _[kropsdel]_ gør ondt.
Dire quale parte del corpo ti fa male
我_[身体某一部分]_不能动弹。(wǒ_[shēntǐ mǒu yībùfèn]_bùnéng dòngtán.)
Jeg kan ikke bevæge min _[kropsdel]_.
Dire quale parte del corpo è immobilizzata
…头…(…tóu…)
... hoved ...
Parte del corpo
…胃…(…wèi…)
... mave ...
Parte del corpo
…手臂…(…shǒubì…)
... arm ...
Parte del corpo
…腿…(…tuǐ…)
... ben ...
Parte del corpo
…胸…(…xiōng…)
... bryst ...
Parte del corpo
…心脏…(…xīnzàng…)
... hjerte ...
Parte del corpo
…喉咙…(…hóulóng…)
... hals ...
Parte del corpo
…眼睛…(…yǎnjīng…)
... øje ...
Parte del corpo
…背…(…bèi…)
... ryg ...
Parte del corpo
…脚…(…jiǎo…)
... fod ...
Parte del corpo
…手…(…shǒu…)
... hånd ...
Parte del corpo
…耳朵…(…ěrduǒ…)
... øre ...
Parte del corpo
…肠…(…cháng…)
... indvolde ...
Parte del corpo
…牙…(…Yá…)
... tand ...
Parte del corpo
我有糖尿病。(wǒ yǒu tángniàobìng.)
Jeg har diabetes.
Dire che hai il diabete
我有哮喘。(wǒ yǒu xiāochuǎn.)
Jeg har astma.
Dire che hai l'asma
我心脏有问题。(wǒ xīnzàng yǒu wèntí.)
Jeg har dårligt hjerte.
Dire che soffri di problemi di cuore
我怀孕了。(wǒ huáiyùnle.)
Jeg er gravid.
Dire che sei incinta
我一天需要服几次?(wǒ yītiān xūyào fú jǐ cì?)
Hvor mange gange om dagen skal jeg tage det her?
Chiedere il dosaggio di una medicina
这个传染吗?(zhège chuánrǎn ma?)
Er det smitsom?
Chiedere se la malattia è trasmissibile ad altre persone
我可以接触日光/游泳/做运动/饮酒吗?(Wǒ kěyǐ jiēchù rìguāng/yóuyǒng/zuò yùndòng/yǐnjiǔ ma?)
Kan jeg blive i solen/svømme/dyrke motion/drikke alkohol?
Chiedere se puoi comunque continuare a fare certe attività nonostante la malattia
这里是我的保险文件。(zhèlǐ shì wǒ de bǎoxiǎn wénjiàn.)
Her er mine forsikringsdokumenter.
Mostrare i tuoi documenti assicurativi
我没有健康保险。(Wǒ méiyǒu jiànkāng bǎoxiǎn.)
Jeg har ikke sygesikring.
Dire che non sei coperto da un'assicurazione sanitaria
我需要一张病假条。(wǒ xūyào yī zhāng bìngjià tiáo.)
Jeg har brug for en sygemelding.
Chiedere al dottore un certificato per attestare la tua malattia
我感觉好点了。(wǒ gǎnjué hǎo diǎnle.)
Jeg har det lidt bedre.
Dire che le tue condizioni sono migliorate
情况变糟糕了。(qíngkuàng biàn zāogāole.)
Det er blevet værre.
Dire che le tue condizioni stanno peggiornado
没有什么变化。(méiyǒu shé me biànhuà.)
Det er det samme som før.
Dire che le tue condizioni non sono cambiate

Salute - Farmacia

我想买一些___。(wǒ xiǎng mǎi yīxiē___.)
Jeg vil gerne købe noget___.
Comprare un prodotto
止痛片(zhǐtòng piàn)
Smertestillende
Medicina
青霉素(qīngméisù)
Penicillin
Medicina
阿司匹林(āsīpīlín)
Aspirin
Medicina
胰岛素(yídǎosù)
Insulin
Medicina
软膏(ruǎngāo)
Salve
Medicina
安眠药(ānmiányào)
Sovepiller
Medicina
卫生巾(wèishēng jīn)
Hygiejnebind
Prodotto medicinale
消毒剂(xiāodú jì)
Desinfektionsmiddel
Prodotto medicinale
创可贴(chuàngkětiē)
Plastre
Prodotto medicinale
绷带(bēngdài)
Forbindinger
Prodotto medicinale
避孕药(bìyùn yào)
P-piller
Prodotto medicinale
避孕套(bìyùn tào)
Kondomer
Altri prodotti
防晒霜(fángshài shuāng)
Solbeskyttelse
Altri prodotti

Salute - Allergie

我对___过敏。(wǒ duì ___ guòmǐn.)
Jeg er allergisk overfor___.
Dire che sei allergico a qualcosa
花粉(huāfěn)
Pollen
Allergia
动物皮毛(dòngwù pímáo)
Dyrehår
Allergia agli animali
蜜蜂叮咬/黄蜂刺痛(mìfēng dīngyǎo/huángfēng cì tòng)
Bistik/hvepsestik
Allergia agli insetti
灰尘颗粒(huīchén kēlì)
Støvmider
Allergia
霉菌(méijūn)
Skimmelsvamp
Allergia
橡浆(xiàng jiāng)
Latex
Allergia
青霉素(qīngméisù)
Penicillin
Allergia ad un farmaco
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
Nødder/peanuts
Allergia al cibo
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
Sesamfrø/solsikkefrø
Allergia al cibo
鸡蛋(jīdàn)
Æg
Allergia al cibo
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
Skaldyr/fisk/rejer
Allergia al cibo
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
Mel/hvede
Allergia al cibo
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
Mælk/laktose/mælkeprodukter
Allergia al cibo
面筋(miànjīn)
Gluten
Allergia al cibo
大豆(dàdòu)
Soja
Allergia al cibo
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
Leguminous planter/bønner/ærter/majs
Allergia al cibo
蘑菇(mógū)
Champignoner
Allergia al cibo
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
Frugt/kiwi/kokos
Allergia al cibo
姜/肉桂/香菜(jiāng/ròuguì/hú kuí)
Ingefær/kanel/koriander
Allergia al cibo
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
Purløg/løg/hvidløg
Allergia al cibo
酒精(jiǔjīng)
Alkohol
Allergia al cibo