Cinese | Frasario - Viaggi | Numeri e Denaro

Numeri e Denaro - Numeri

ศูนย์ (soon)
零(líng)
Numero
หนึ่ง (neung)
一(yī)
Numero
สอง (song)
二(èr)
Numero
สาม (sarm)
三(sān)
Numero
สี่ (see)
四(sì)
Numero
ห้า (ha)
五(wǔ)
Numero
หก (hok)
六(liù)
Numero
เจ็ด (jed)
七(qī)
Numero
แปด (pad)
八(bā)
Numero
เก้า (kao)
九(jiǔ)
Numero
สิบ (sib)
十(shí)
Numero
สิบเอ็ด (sib-ed)
十一(shíyī)
Numero
สิบสอง (sib-song)
十二(shí'èr)
Numero
สิบสาม (sib-sarm)
十三(shísān)
Numero
สิบสี่ (sib-see)
十四(shísì)
Numero
สิบห้า (sib-ha)
十五(shíwǔ)
Numero
สิบหก (sib-hok)
十六(shíliù)
Numero
สิบเจ็ด(sib-jed)
十七(shíqī)
Numero
สิบแปด(sib-pad)
十八(shíbā)
Numero
สิบเก้า(sib-kao)
十九(shíjiǔ)
Numero
ยี่สิบ (yee-sib)
二十(èrshí)
Numero
สามสิบ (sarm-sib)
三十(sānshí)
Numero
สี่สิบ (see-sib)
四十(sìshí)
Numero
ห้าสิบ (ha-sib)
五十(wǔshí)
Numero
หกสิบ (hok-sib)
六十(liùshí)
Numero
เจ็ดสิบ (jed-sib)
七十(qīshí)
Numero
แปดสิบ (pad-sib)
八十(bāshí)
Numero
เก้าสิบ (kao-sib)
九十(jiǔshí)
Numero
หนึ่งร้อย (neung-roi)
一百(yībǎi)
Numero
หนึ่งล้าน (neung-larn)
一百万(yībǎi wàn)
Numero
พันล้าน (pun-larn)
十亿(shí yì)
Numero

Numeri e Denaro - Denaro

คุณรับ___ไหม? (Khun rub____mai?)
您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
Informarsi sui metodi di pagamento accettati
...บัตรเครดิต? (...bud-credit?)
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
metodo di pagamento
...บัตรเดบิต? (...bud-debit?)
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
metodo di pagamento
...เงินสด? (...ngern-sod?)
…现金?(…xiànjīn?)
metodo di pagamento
...เช็ค? (checks)
…支票?(…zhīpiào?)
metodo di pagamento
ฉันต้องการแลกเปลี่่ยนเงิน (Chan tong karn lak plien ngern.)
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
Chiedere di cambiare del denaro in una certa valuta in un'altra valuta
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง_[หน่วย 1]_ และ_[หน่วย 2]_เป็นเท่าไร? (Ut-tra lak plian ra wang___lae____pen tao rai?)
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
Informarsi sul tasso di cambio

Numeri e Denaro - bancomat/sportello automatico

กรุณาใส่รหัสผ่านของคุณ (Ka-ru-na sai ra-had-pan kong khun.)
请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
Azione immediata per inserire il tuo codice personale
การถอนตังค์
取款(qǔkuǎn)
Opzione per ritirare denaro
ตกลง (tok-long)
确认(quèrèn)
Accettare un'azione
ยกเลิก (yok-lerk)
取消(qǔxiāo)
Cancellare un'azione
เลือกปริมาณ (leuk pa-ri-marn)
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
Scegliere l'importo di denaro
คุณต้องการรับใบเสร็จหรือเปล่า (Khun tong karn rub bi-sed rue plao?)
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
Ottenere la ricevuta del prelievo