Thailandese | Frasario - Viaggi | Numeri e Denaro

Numeri e Denaro - Numeri

零(líng)
ศูนย์ (soon)
Numero
一(yī)
หนึ่ง (neung)
Numero
二(èr)
สอง (song)
Numero
三(sān)
สาม (sarm)
Numero
四(sì)
สี่ (see)
Numero
五(wǔ)
ห้า (ha)
Numero
六(liù)
หก (hok)
Numero
七(qī)
เจ็ด (jed)
Numero
八(bā)
แปด (pad)
Numero
九(jiǔ)
เก้า (kao)
Numero
十(shí)
สิบ (sib)
Numero
十一(shíyī)
สิบเอ็ด (sib-ed)
Numero
十二(shí'èr)
สิบสอง (sib-song)
Numero
十三(shísān)
สิบสาม (sib-sarm)
Numero
十四(shísì)
สิบสี่ (sib-see)
Numero
十五(shíwǔ)
สิบห้า (sib-ha)
Numero
十六(shíliù)
สิบหก (sib-hok)
Numero
十七(shíqī)
สิบเจ็ด(sib-jed)
Numero
十八(shíbā)
สิบแปด(sib-pad)
Numero
十九(shíjiǔ)
สิบเก้า(sib-kao)
Numero
二十(èrshí)
ยี่สิบ (yee-sib)
Numero
三十(sānshí)
สามสิบ (sarm-sib)
Numero
四十(sìshí)
สี่สิบ (see-sib)
Numero
五十(wǔshí)
ห้าสิบ (ha-sib)
Numero
六十(liùshí)
หกสิบ (hok-sib)
Numero
七十(qīshí)
เจ็ดสิบ (jed-sib)
Numero
八十(bāshí)
แปดสิบ (pad-sib)
Numero
九十(jiǔshí)
เก้าสิบ (kao-sib)
Numero
一百(yībǎi)
หนึ่งร้อย (neung-roi)
Numero
一百万(yībǎi wàn)
หนึ่งล้าน (neung-larn)
Numero
十亿(shí yì)
พันล้าน (pun-larn)
Numero

Numeri e Denaro - Denaro

您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
คุณรับ___ไหม? (Khun rub____mai?)
Informarsi sui metodi di pagamento accettati
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
...บัตรเครดิต? (...bud-credit?)
metodo di pagamento
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
...บัตรเดบิต? (...bud-debit?)
metodo di pagamento
…现金?(…xiànjīn?)
...เงินสด? (...ngern-sod?)
metodo di pagamento
…支票?(…zhīpiào?)
...เช็ค? (checks)
metodo di pagamento
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
ฉันต้องการแลกเปลี่่ยนเงิน (Chan tong karn lak plien ngern.)
Chiedere di cambiare del denaro in una certa valuta in un'altra valuta
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง_[หน่วย 1]_ และ_[หน่วย 2]_เป็นเท่าไร? (Ut-tra lak plian ra wang___lae____pen tao rai?)
Informarsi sul tasso di cambio

Numeri e Denaro - bancomat/sportello automatico

请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
กรุณาใส่รหัสผ่านของคุณ (Ka-ru-na sai ra-had-pan kong khun.)
Azione immediata per inserire il tuo codice personale
取款(qǔkuǎn)
การถอนตังค์
Opzione per ritirare denaro
确认(quèrèn)
ตกลง (tok-long)
Accettare un'azione
取消(qǔxiāo)
ยกเลิก (yok-lerk)
Cancellare un'azione
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
เลือกปริมาณ (leuk pa-ri-marn)
Scegliere l'importo di denaro
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
คุณต้องการรับใบเสร็จหรือเปล่า (Khun tong karn rub bi-sed rue plao?)
Ottenere la ricevuta del prelievo