Cinese | Frasario - Viaggi | Mangiare fuori

Mangiare fuori - All'ingresso

ฉันต้องการจองโต๊ะสำหรับ_[จำนวนคน]_ตอน_[เวลา]_ (Chan tong karn jong toh sum rub____torn____.)
我想预订一个在_[就餐时间]_的_[人数]_人的桌子。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè zài_ [jiùcān shíjiān] _ de _ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Fare una prenotazione
โต๊ะสำหรับ_[จำนวนคน]_ (Toh sum rub____.)
这边请,_[人数]_人的桌子。(zhè biān qǐng,_ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Chiedere un tavolo
คุณรับเครดิตการ์ดไหม? (Khun rub credit card mai?)
您这边接受信用卡吗?(nín zhè biān jiēshòu xìnyòngkǎ ma?)
Chiedere se puoi pagare con la carta di credito
คุณมีอาหารสำหรับมังสวิรัติหรือเปล่า? (Khun mee arhan sam rub mung sa wi rat rue plao?)
您提供素食吗?(nín tígōng sùshí ma?)
Chiedere se hanno piatti vegetariani
คุณมีอาหารยิวหรือเปล่า? (Khun mee arharn yiw rue plao?)
您提供犹太教所规定允许的食物吗?(nín tígōng yóutàijiào suǒ guīdìng yǔnxǔ de shíwù ma?)
Chiedere se hanno del cibo ebraico
คุณมีอาหารฮาลาลหรือเปล่า? (Khun me arhan halal rue plao?)
您提供清真食物吗?(nín tígōng qīngzhēn shíwù ma?)
Chiedere se hanno piatti che rispettano la religione islamica
คุณเปิดกีฬาให้ดูไหม เราต้องการดู_____. (Khun perd kee la hai doo mai rao tong karn doo____.)
这里可以看体育频道吗?我们想观看 ___ 比赛。(zhèlǐ kěyǐ kàn tǐyù píndào ma? Wǒmen xiǎng guānkàn ___ bǐsài.)
Vuoi guardare una partita mentre o dopo aver mangiato

Mangiare fuori - Ordinare le pietanze

ฉันขอดูเมนูอาหารได้ไหม (Chan kor doo menu arhan dai mai?)
我可以看一下菜单吗?谢谢。(wǒ kěyǐ kàn yīxià càidān ma? xièxiè.)
Chiedere di vedere il menù
ขอโทษนะ เราต้องการสั่งอาหาร (Kortode na rao tong karn sung arhan.)
打扰了。我们要点菜,谢谢。(dǎrǎole. wǒmen yàodiǎn cài, xièxiè.)
Dire al cameriere che siete pronti per ordinare
คุณแนะนำอาหารอะไรในเมนู? (Khun naenum arhan arai nai menu?)
菜单上您推荐什么?(càidān shàng nín tuījiàn shénme?)
Chiedere al cameriere se può consigliare qualcosa dal menù
มีเมนูพิเศษในร้านอาหารหรือเปล่า? (Mee menu pi-sed nai ran arhan rue plao?)
您有招牌菜吗?(nín yǒu zhāopái cài ma?)
Chiedere se il ristorante ha una specialità
มีรายการอาหารพิเศษในท้องถิ่นหรือเปล่า? (Me rai karn arhan pi-sed nai tong tin rue plao?)
有本地特色菜吗?(yǒu běndì tèsè cài ma?)
Chiedere se il ristorante ha una specialità del luogo sul menù
ฉันเป็นโรคภูมิแพ้____ อันนี้มี____หรือเปล่า? (Chan pen roke poom pae___ unnee mee____ rue plao?)
我对____过敏。这里包含____吗?(wǒ duì ____ guòmǐn. zhè li bāohán ____ ma?)
Dire che sei allergico a certi ingredienti
ฉันเป็นโรคเบาหวาน อันนี้มีน้ำตาลหรือคาร์โบไฮเดรตหรือเปล่า? (Chan pen roke bao-whan unnee mee nam tan rue carbohydrate rue plao?)
我有糖尿病。这个里面含糖或者碳水化合物吗?(wǒ yǒu tángniàobìng. zhège lǐmiàn hán táng huòzhě tànshuǐ huàhéwù ma?)
Capire se un piatto contiene zucchero o carboidrati, dato il tuo diabete
ฉันไม่กิน____ อันนี้มี___หรือเปล่า? (Chan mai kin____. Unnee me __rue plao?)
我不吃____。这个里面含有____吗?(wǒ bù chī ____. zhège lǐmiàn hányǒu ____ ma?)
Informare il cameriere che non mangi certi generi alimentari
ฉันต้องการสั่ง____. (Chan tong karn sung____.)
我想点 __[菜]__,谢谢。(wǒ xiǎng diǎn __[cài]__, xièxiè.)
Ordinare un certo piatto
เราต้องการสั่งอาหารเรียกน้ำย่อย (Rao tong karn sung arhan reak nam yoi.)
我们想点开胃菜,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn kāiwèi cài, xièxiè.)
Ordinare degli antipasti
สลัด (salad)
沙拉(shālā)
piatto
ซุป (soup)
汤(tāng)
primo piatto
เนื้อ (nuer)
肉(ròu)
secondo
หมู (mhoo)
猪肉(zhūròu)
tipo di carne
เนื้อวัว (nuer wua)
牛肉(niúròu)
tipo di carne
ไก่ (kai)
鸡肉(jīròu)
tipo di carne
ฉันต้องการเนื้อแบบ แรร์/ปานกลาง/เวลดัน (Chan tong karn nuer bab rare/medium/well done.)
我想半生/半熟/全熟的肉。(wǒ xiǎng bànshēng/bànshú/quán shú de ròu.)
Informare il cameriere di quale punto di cottura preferisci per la carne
อาหารทะเล (ar-han ta-lae)
海鲜(hǎixiān)
tipo di pesce
ปลา (pla)
鱼(yú)
secondo
พาสต้า (pasta)
意大利面(yìdàlì miàn)
primo piatto
เกลือ (kluer)
盐(yán)
พริกไทย (prik tai)
胡椒(hújiāo)
มัสตาร์ด (mustard)
芥末(jièmò)
ซอสมะเขือเทศ (sauce ma-kuer-ted)
番茄酱(fānqié jiàng)
ขนมปัง (ka nom pung)
面包(miànbāo)
เนย (noey)
黄油(huángyóu)
ฉันต้องการเติมเพิ่ม (Chan tong karn term perm.)
我想要加菜,谢谢。(Wǒ xiǎng yào jiā cài, xièxiè.)
Chiedere il bis
ขอบคุณมาก แค่นี้ก็พอแล้ว (Khob khun mak, kae nee kor por laew)
谢谢,这足够了。(xièxiè, zhè zúgòule.)
Dire al cameriere di non portare altro cibo/bevande
เราต้องการสั่งขนมเพิ่ม (Rao tong karn sung ka nom perm.)
我们想点一些甜品,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn yīxiē tiánpǐn, xièxiè.)
Chiedere il dolce
ฉันต้องการ____ (Chan tong karn____.)
我想要 ___,谢谢。(wǒ xiǎng yào ___, xièxiè.)
Ordinare il dolce
ไอศกรีม (I-tim)
冰淇淋(bīngqílín)
dolce
ขนมเค้ก (cake)
蛋糕(dàngāo)
dolce
ช็อกโกแลต (chocolate)
巧克力(qiǎokèlì)
dolce
คุ้กกี้ (cookie)
饼干(bǐnggān)
dolce
ขอให้มื้อนี้เป็นมื้ออาหารที่อร่อยนะ! (Kor hai mue nee pen mue arhan tee aroi na!)
祝您就餐愉快!(zhù nín jiùcān yúkuài!)
Augurare un buon pasto

Mangiare fuori - Ordinare le bevande

ฉันต้องการสั่ง__[เครื่องดื่ม]___. (Chan tong karn___[beverage]____.)
我想要__[饮料]__,谢谢。(Wǒ xiǎng yào __[yǐnliào]__, xièxiè.)
Ordinare le bevande
น้ำเปล่าอัดแก๊ส (nam plao ud gas)
带气的水(dài qì de shuǐ)
bevanda
น้ำเปล่า (nam plao)
不带气的水(bù dài qì de shuǐ)
bevanda
เบียร์ (beer)
一杯啤酒(yībēi píjiǔ)
bevanda
ไวน์ 1 ขวด (wine 1 kuad)
一瓶酒(yī píng jiǔ)
bevanda
กาแฟ (ka-fae)
一杯咖啡(yībēi kāfēi)
bevanda
น้ำชา (nam cha)
一杯茶(yībēi chá)
bevanda
ฉันไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ในนี้มีแอลกอฮอล์หรือเปล่า? (Chan mai duem alcohol, nai nee mee alcohol rue plao?)
我不喝含酒精的东西。这里面含酒精吗?(wǒ bù hē hán jiǔjīng de dōngxī. zhè lǐmiàn hán jiǔjīng ma?)
Chiedere se c'è alcol in una bibita

Mangiare fuori - Pagare

เราต้องการจ่ายแล้ว (Rao tong karn jai laew.)
结账,谢谢。(jiézhàng, xièxiè.)
Dire che vuoi pagare il conto
เราต้องการจ่ายแยก (Rao tong karn jai yak.)
我们想分开结账。(wǒmen xiǎng fēnkāi jiézhàng.)
Dire al cameriere che ognuno paga per sè
ฉันจะจ่ายทั้งหมดเอง (Chan ja jai tung mhod aeng.)
全部都我来付。(quánbù dōu wǒ lái fù.)
Dire al cameriere che vuoi pagare l'intero conto della tua tavolata
ฉันจะเลี้ยงคุณในมื้อเที่ยง/มื้อเย็น (Chan ja liang khun nai mue tiang/dinner.)
我请您吃午饭/晚饭。(wǒ qǐng nín chī wǔfàn/wǎnfàn.)
Dire che paghi tu per le persone invitate a pranzo/cena
ไม่ต้องทอน (Mai tong torn.)
不用找了。(bùyòng zhǎole.)
Dire al cameriere che può tenere i soldi in più che gli hai dato come mancia
อาหารอร่อยมากเลย! (Ar han aroi mak loey!)
太美味了!(tài měiwèile!)
Fare complimenti per il cibo
บอกกุ๊กให้ฉันด้วยว่าอาหารอร่อยมาก! (Bork kook hai chan duay wa arhan aroi mak!)
请转达我对厨师的赞美!(qǐng zhuǎndá wǒ duì chúshī de zànměi!)
Fare complimenti per il cibo

Mangiare fuori - Lamentele

อาหารฉันไม่ร้อนเลย (Arhan chan mai roron loey!)
我的菜是凉的。(wǒ de cài shì liáng de.)
Lamentarsi del cibo troppo freddo
อาหารจานนี้ยังไม่สุก (Arhan jarn nee yung mai sook.)
这个菜没有烧好。(zhège cài méiyǒu shāo hǎo.)
Il tempo di cottura è stato troppo breve
อาหารจานนี้สุกเกินไป (Arhan jarn nee sook kern pai.)
这个菜做的太过头了。(zhège cài zuò de tài guòtóule.)
Il tempo di cottura è stato troppo lungo
ฉันไม่ได้สั่งอาหารจานนี้ ฉันสั่ง___. (Chan mai dai sung arhan jarn nee, chan sung_____.)
我没有点这个,我点的是 ___。(wǒ méiyǒu diǎn zhège, wǒ diǎn de shì ___.)
Far notare che il piatto servito non è quello che hai ordinato
ไวน์ขวดนี้มีสารปนเปื้อน (Wine kuad nee me sarn pon puen.)
酒里有一股木塞味。(jiǔ li yǒuyī gǔ mù sāi wèi.)
Dire che il vino si è inacidito
เราสั่งอาหารไปตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงที่แล้วแล้ว (Rao sung ar-harn pai tung tae krueng chua mong tee laew laew.)
半个小时以前我们就点餐了。(bàn gè xiǎoshí yǐqián wǒmen jiù diǎn cānle.)
Lamentarsi dei tempi di attesa per il cibo
เครื่องดื่มนี้ไม่เย็นเลย (Krueng duem nee mai yen loey.)
这个喝的不够凉。(zhège hē de bùgòu liáng.)
Lamentarsi della temperatura tiepida della bibita
เครื่องดื่มนี้รสชาติแปลกๆ (Krueng duem nee rod chart plak plak.)
我的饮料尝起来味道很奇怪。(wǒ de yǐnliào cháng qǐlái wèidào hěn qíguài.)
Far notare lo strano sapore della tua bibita
ฉันสั่งเครื่องดื่มของฉันโดยไม่ใส่น้ำแข็ง (Chan sung krueng duem kong chan doi mai sai nam kang.)
我点的酒水要求不加冰块。(wǒ diǎn de jiǔshuǐ yāoqiú bù jiā bīng kuài.)
Far notare che hai ricevuto una bibita con ghiaccio mentre l'hai ordianta senza
ขาดอาหารหนึ่งอย่างไป (Kard ar-harn neung yang pai.)
有个菜没有上。(yǒu gè cài méiyǒu shàng.)
Far notare che non è arrivato tutto ciò che hai ordinato
นี่ไม่สะอาด (Mee mai sa-ard.)
这个不干净。(zhège bù gānjìng.)
Far notare che il tuo piatto/posate/bicchiere è sporco

Mangiare fuori - Allergie

มี___ในนี้หรือเปล่า? (Mee___nai nee rue plao?)
这里面有 ___ 吗?(zhè lǐmiàn yǒu ___ ma?)
Chiedere se in un certo piatto ci sono ingredienti a cui sei allergico
คุณช่วยกรุณาเตรียมอาหารจานนี้โดยที่ไม่ได้ใส่____ได้หรือเปล่า? (Khun chuay ka-ru-na triam ar-harn jarn nee doi tee mai dai sai___ dai rue plao?)
您做这道菜时可以不添加 __ 吗?(nín zuò zhè dào cài shí kěyǐ bù tiānjiā __ ma?)
Chiedere se gli ingredienti a cui sei allergico possono essere esclusi nella preparazione del piatto
ฉันเป็นภูมิแพ้ ถ้าฉันมีอาการแพ้เกิดขึ้น กรุณาช่วยฉันหายาในกระเป๋าด้วย! (Chan pen poom-pae, ta chan mee ar-karn pae gerd kern, ga-ru-na chuay chan ha ya nai kra pao duay!)
我有过敏。如果我有症状,请在我的手袋/口袋里找出药品。(wǒ yǒu guòmǐn. rúguǒ wǒ yǒu zhèngzhuàng, qǐng zài wǒ de shǒudài/kǒudài lǐ zhǎo chū yàopǐn.)
Dire alle persone che hai un'allergia e di darti le tue medicine in caso di emergenza
ถั่ว (tua)
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
Allergia alimentare
เมล็ดงา (ma-led nga)
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
Allergia alimentare
ไข่ไก่ (kai-gai)
鸡蛋(jīdàn)
Allergia alimentare
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/goong)
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
Allergia alimentare
แป้ง (pang)
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
Allergia alimentare
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์นม (nom/lactose/pa-lit-ta-pun nom)
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
Allergia alimentare
กลูเตน (gluten)
面筋(miànjīn)
Allergia alimentare
ถั่วเหลือง (tua-leung)
豆类(dòu lèi)
Allergia alimentare
เมล็ดถั่ว/ถั่ว/ข้าวโพด (ma-led-tua/tua/kao-pode)
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
Allergia alimentare
เห็ด (hed)
蘑菇(mógū)
Allergia alimentare
ผลไม้/กี่วี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
Allergia alimentare
กระเทียม/หัวหอม (kra-tiam/hua-horm)
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
Allergia alimentare
แอลกอฮอล์ (alcohol)
酒精(jiǔjīng)
Allergia alimentare