Cinese | Frasario - Viaggi | Flirtare

Flirtare - Conversazione

Μπορώ να καθίσω; (Boró na kathíso?)
我可以加入你吗?(wǒ kěyǐ jiārù nǐ ma?)
Chiedere se puoi sederti al tavolo di qualcuno o stare nel posto a fianco al suo nel bar
Μπορώ να σας κεράσω κάτι; (Boró na sas keráso káti?)
容许我为你点一杯喝的吗?(róngxǔ wǒ wèi nǐ diǎn yībēi hē de ma?)
Chiedere se puoi offrire qualcosa da bere a quella persona
Έρχεσαι συχνά εδώ; (Érhese sihná edó?)
你经常来这里吗?(nǐ jīngcháng lái zhèlǐ ma?)
Parlare del più e del meno
Λοιπόν, τι επαγγέλλεστε; (Lipón, ti epagéleste?)
那么,你是从事什么职业的?(nàme, nǐ shì cóngshì shénme zhíyè de?)
Parlare del più e del meno
Θες να χορέψεις; (Thes na horépsis?)
你想跳舞吗?(nǐ xiǎng tiàowǔ ma?)
Chiedere a qualcuno di ballare con te
Θέλεις να βγούμε έξω λίγο; (Thélis na vgúme éxo lígo?)
你想出去透透气吗?(nǐ xiǎng chūqù tòu tòuqì ma?)
Chiedere ad una persona se vuole andare fuori con te
Θες να πας σε άλλο πάρτι; (Thes na pas se állo párti?)
你想去别的派对吗?(nǐ xiǎng qù bié de pàiduì ma?)
Chiedere ad una persona di venire con te in un altro posto
Φύγαμε! (Fígame!)
我们一起离开这里吧!(wǒmen yīqǐ líkāi zhèlǐ ba!)
Chiedere ad una persona di andare via con te e di andare da un'altra parte
Το σπίτι μου ή το δικό σου; (To spíti mu i to dikó su?)
我的住处还是你的住处?(wǒ de zhùchù háishì nǐ de zhùchù?)
Chiedere ad una persona dove passerete la notte insieme
Θες να παρακολουθήσουμε μια ταινία μαζί στο σπίτι μου; (Thes na parakoluthísume mya tenía mazí sto spíti mu?)
你愿意到我的住处一起看电影吗?(nǐ yuànyì dào wǒ de zhùchù yīqǐ kàn diànyǐng ma?)
Invitare una persona a gurdare un film a casa tua
Έχεις σχέδια για απόψε; (Éhis schédia ya apópse?)
你今天晚上有什么安排吗?(nǐ jīntiān wǎnshàng yǒu shé me ānpái ma?)
Chiedere implicitamente un appuntamento
Θες να πάμε για μεσημεριανό / δείπνο μαζί μου κάποια στιγμή; (Thes na páme ya mesimeryanó / dípno mazí mu kápya stigmí?)
你愿意有空一起和我吃个午餐/晚餐吗?(nǐ yuànyì yǒu kòng yīqǐ hé wǒ chī gè wǔcān/wǎncān ma?)
Chiedere un appuntamento
Θες να πας για καφέ; (Thes na pas ya kafé?)
你愿意一起去喝杯咖啡吗?(nǐ yuànyì yīqǐ qù hē bēi kāfēi ma?)
Chiedere di passare del tempo insieme in modo da conoscersi meglio
Μπορώ να σε συνοδεύσω/οδηγήσω σπίτι σου; (Boró na se sinodéfso/odigíso spíti su?)
我可以送你/开车送你回家吗?(wǒ kěyǐ sòng nǐ/kāichē sòng nǐ huí jiā ma?)
Far intendere di non voler ancora concludere la serata
Θα ήθελες να ξαναβρεθούμε; (Tha ítheles na xanavrethoúme?)
你愿意再次见面吗?(nǐ yuànyì zàicì jiànmiàn ma?)
Chiedere un altro appuntamento
Πέρασα καταπληκτικά μαζί σου! Καλό βράδυ! (Pérasa kataplihtiká mazí su! Kaló vrádi!)
感谢你给予的这个愉快的夜晚!晚安!(gǎnxiè nǐ jǐyǔ de zhègè yúkuài de yèwǎn! wǎn'ān!)
Modo educato di concludere la serata
Θα ήθελες να περάσεις μέσα για καφέ; (Tha ítheles na perásis mésa ya kafé?)
你想进来喝杯咖啡吗?(nǐ xiǎng jìnlái hē bēi kāfēi ma?)
Invitare una persona ad entrare a casa tua

Flirtare - Fare complimenti

Είσαι πανέμορφος/η! (Íse panémorfos/i!)
你美极了!(nǐ měi jíle!)
Fare comlplimenti sull'aspetto
Έχεις πλάκα! (Éhis pláka!)
你真幽默!(nǐ zhēn yōumò!)
Fare complimenti per l'essere spiritoso/a
Έχεις όμορφα μάτια! (Éhis ómorfa mátya!)
你有一双非常漂亮的眼睛!(nǐ yǒu yīshuāng fēicháng piàoliang de yǎnjīng!)
Fare complimenti sulla bellezza degli occhi
Είσαι καταπληκτικός/η χορευτής/τρια! (Íse kataplihtikós/i horeftís/tria!)
你跳舞跳得真好!(nǐ tiàowǔ tiào dé zhēn hǎo!)
Fare complimenti per le abilità nel ballare
Είσαι όμορφος/η σε αυτό το φόρεμα / πουκάμισο! (Íse ómorfos/i se aftó to fórema/pukámiso!)
你穿这件裙子/衬衣真是漂亮!(nǐ chuān zhè jiàn qúnzi/chènyī zhēnshi piàoliang!)
Fare complimenti sul gusto nel vestire/sulla linea
Σκεφτόμουν για σένα όλη μέρα! (Skeftómun ya séna óli méra!)
我一直都在想着你!(wǒ yīzhí dōu zài xiǎngzhe nǐ!)
Dimostrare che la persona ti piace molto
Χαρά μου να μιλήσω μαζί σου! (Hará mu na milíso mazí su!)
与你交谈真是愉悦。(yǔ nǐ jiāotán zhēnshi yúyuè.)
Fare complimenti alla fine di una conversazione

Flirtare - Dire di no

Δεν ενδιαφέρομαι. (Den endiaférome.)
我不感兴趣。(wǒ bùgǎn xìngqù.)
Modo educato di rifiutare
Άφησε με ήσυχο/η. (Áfise me ísiho/i.)
别烦我。(bié fán wǒ.)
Modo diretto per rifiutare
Ουστ από εδώ! (Ust apodó!)
滚!(gǔn!)
Modo maleducato di rifiutare
Μην μ 'αγγίζεις! (Min magkízis!)
别碰我!(bié pèng wǒ!)
Dire di no quando l'altra persona fa delle avance fisiche
Πάρε τα χέρια σου από πάνω μου! (Páre ta hérya su apó páno mu!)
把你的手挪开!(bǎ nǐ de shǒu nuó kāi!)
Dire di no quando l'altra persona ti tocca con le mani