Nederlandese | Frasario - Viaggi | Flirtare

Flirtare - Conversazione

我可以加入你吗?(wǒ kěyǐ jiārù nǐ ma?)
Mag ik erbij komen?
Chiedere se puoi sederti al tavolo di qualcuno o stare nel posto a fianco al suo nel bar
容许我为你点一杯喝的吗?(róngxǔ wǒ wèi nǐ diǎn yībēi hē de ma?)
Kan ik je iets te drinken aanbieden?
Chiedere se puoi offrire qualcosa da bere a quella persona
你经常来这里吗?(nǐ jīngcháng lái zhèlǐ ma?)
Kom je hier vaak?
Parlare del più e del meno
那么,你是从事什么职业的?(nàme, nǐ shì cóngshì shénme zhíyè de?)
En, wat doe je voor werk?
Parlare del più e del meno
你想跳舞吗?(nǐ xiǎng tiàowǔ ma?)
Wil je dansen?
Chiedere a qualcuno di ballare con te
你想出去透透气吗?(nǐ xiǎng chūqù tòu tòuqì ma?)
Wil je wat frisse lucht halen?
Chiedere ad una persona se vuole andare fuori con te
你想去别的派对吗?(nǐ xiǎng qù bié de pàiduì ma?)
Wil je naar een ander feest gaan?
Chiedere ad una persona di venire con te in un altro posto
我们一起离开这里吧!(wǒmen yīqǐ líkāi zhèlǐ ba!)
Laten we hier weggaan!
Chiedere ad una persona di andare via con te e di andare da un'altra parte
我的住处还是你的住处?(wǒ de zhùchù háishì nǐ de zhùchù?)
Naar mij of naar jou?
Chiedere ad una persona dove passerete la notte insieme
你愿意到我的住处一起看电影吗?(nǐ yuànyì dào wǒ de zhùchù yīqǐ kàn diànyǐng ma?)
Wil je samen bij mij een film kijken?
Invitare una persona a gurdare un film a casa tua
你今天晚上有什么安排吗?(nǐ jīntiān wǎnshàng yǒu shé me ānpái ma?)
Heb je plannen voor vanavond?
Chiedere implicitamente un appuntamento
你愿意有空一起和我吃个午餐/晚餐吗?(nǐ yuànyì yǒu kòng yīqǐ hé wǒ chī gè wǔcān/wǎncān ma?)
Heb je zin om een keer samen te gaan lunchen/avondeten?
Chiedere un appuntamento
你愿意一起去喝杯咖啡吗?(nǐ yuànyì yīqǐ qù hē bēi kāfēi ma?)
Heb je zin om samen koffie te doen?
Chiedere di passare del tempo insieme in modo da conoscersi meglio
我可以送你/开车送你回家吗?(wǒ kěyǐ sòng nǐ/kāichē sòng nǐ huí jiā ma?)
Mag ik je naar huis brengen?
Far intendere di non voler ancora concludere la serata
你愿意再次见面吗?(nǐ yuànyì zàicì jiànmiàn ma?)
Wil je nog een keer afspreken?
Chiedere un altro appuntamento
感谢你给予的这个愉快的夜晚!晚安!(gǎnxiè nǐ jǐyǔ de zhègè yúkuài de yèwǎn! wǎn'ān!)
Dankjewel voor een geweldige avond! Wel thuis!
Modo educato di concludere la serata
你想进来喝杯咖啡吗?(nǐ xiǎng jìnlái hē bēi kāfēi ma?)
Wil je binnenkomen voor koffie?
Invitare una persona ad entrare a casa tua

Flirtare - Fare complimenti

你美极了!(nǐ měi jíle!)
Je bent heel knap!
Fare comlplimenti sull'aspetto
你真幽默!(nǐ zhēn yōumò!)
Je bent grappig!
Fare complimenti per l'essere spiritoso/a
你有一双非常漂亮的眼睛!(nǐ yǒu yīshuāng fēicháng piàoliang de yǎnjīng!)
Je hebt prachtige ogen!
Fare complimenti sulla bellezza degli occhi
你跳舞跳得真好!(nǐ tiàowǔ tiào dé zhēn hǎo!)
Je kunt goed dansen!
Fare complimenti per le abilità nel ballare
你穿这件裙子/衬衣真是漂亮!(nǐ chuān zhè jiàn qúnzi/chènyī zhēnshi piàoliang!)
Je ziet er goed uit in die jurk/dat shirt!
Fare complimenti sul gusto nel vestire/sulla linea
我一直都在想着你!(wǒ yīzhí dōu zài xiǎngzhe nǐ!)
Ik heb de hele dag aan je gedacht!
Dimostrare che la persona ti piace molto
与你交谈真是愉悦。(yǔ nǐ jiāotán zhēnshi yúyuè.)
Het was heel leuk om met je te praten!
Fare complimenti alla fine di una conversazione

Flirtare - Dire di no

我不感兴趣。(wǒ bùgǎn xìngqù.)
Ik ben niet geïnteresseerd
Modo educato di rifiutare
别烦我。(bié fán wǒ.)
Laat me met rust.
Modo diretto per rifiutare
滚!(gǔn!)
Rot op!
Modo maleducato di rifiutare
别碰我!(bié pèng wǒ!)
Raak me niet aan!
Dire di no quando l'altra persona fa delle avance fisiche
把你的手挪开!(bǎ nǐ de shǒu nuó kāi!)
Laat je handen thuis!
Dire di no quando l'altra persona ti tocca con le mani