Tedesco | Frasario - Viaggi | Date e tempo

Date e tempo - Dire l'ora

Bây giờ là mấy giờ?
Wieviel Uhr ist es?
Chiedere l'ora
Bây giờ là ___.
Es ist ___.
Dire l'ora
... 8 giờ.
... acht Uhr.
ora in punto
... tám giờ rưỡi./... tám giờ ba mươi (phút).
... halb neun.
mezz'ora dopo l'ora in punto
... tám giờ mười lăm (phút).
... viertel nach acht.
quarto d'ora dopo l'ora in punto
... tám giờ bốn mươi lăm (phút)./... chín giờ kém mười lăm (phút).
... dreiviertel 8/viertel vor 8.
quarto d'ora prima dell'ora in punto

Date e tempo - Tempo

Bao giờ?/Khi nào?
Wann?
Chiedere l'ora e la data esatta
bây giờ
jetzt
In questo momento
sớm/ngay/tí nữa/chốc nữa/(một) lát nữa
bald
A breve
sau (này)
später
In un momento successivo non specificato
một năm trước/năm ngoái
vor einem Jahr
Momento in relazione al giorno in questione
(một) tháng trước
letzten Monat
Momento in relazione al giorno in questione
(một) tuần trước
letzte Woche
Momento in relazione al giorno in questione
(ngày) hôm qua
gestern
Momento in relazione al giorno in questione
(ngày) hôm nay
heute
Momento in relazione al giorno in questione
(ngày) mai
morgen
Momento in relazione al giorno in questione
tuần sau/sang tuần
nächste Woche
Momento in relazione al giorno in questione
năm sau/sang năm
nächstes Jahr
Momento in relazione al giorno in questione
giây
Sekunde(n)
Unità di tempo
phút
Minute(n)
Unità di tempo
giờ
Stunde(n)
Unità di tempo
ngày
Tag(e)
Unità di tempo
tuần
Woche(n)
Unità di tempo
tháng
Monat(e)
Unità di tempo
năm
Jahr(e)
Unità di tempo
bình minh/sáng sớm/rạng sáng
Sonnenaufgang
Momento della giornata
(buổi) sáng/ban sáng/ban ngày
Morgen
Momento della giornata
(buổi) trưa/ban trưa
Mittag
Momento della giornata
(buổi) chiều/ban chiều
Nachmittag
Momento della giornata
(buổi) tối/ban tối
Abend
Momento della giornata
chập tối/chạng vạng
Sonnenuntergang
Momento della giornata
đêm/tối muộn
Nacht
Momento della giornata
nửa đêm
Mitternacht
Momento della giornata

Date e tempo - Giorni della settimana

Thứ hai
Montag
Giorno della settimana
Thứ ba
Dienstag
Giorno della settimana
Thứ tư
Mittwoch
Giorno della settimana
Thứ năm
Donnerstag
Giorno della settimana
Thứ sáu
Freitag
Giorno della settimana
Thứ bảy
Samstag
Giorno della settimana
Chủ nhật
Sonntag
Giorno della settimana

Date e tempo - Stagioni

(mùa) xuân
Frühling
Stagione dell'anno
(mùa) hè/(mùa) hạ
Sommer
Stagione dell'anno
(mùa) thu
Herbst
Stagione dell'anno
(mùa) đông
Winter
Stagione dell'anno