Francese | Frasario - Viaggi | Date e tempo

Date e tempo - Dire l'ora

Bây giờ là mấy giờ?
Quelle heure est-il ?
Chiedere l'ora
Bây giờ là ___.
Il est ___.
Dire l'ora
... 8 giờ.
... huit heures.
ora in punto
... tám giờ rưỡi./... tám giờ ba mươi (phút).
... huit heures et demie.
mezz'ora dopo l'ora in punto
... tám giờ mười lăm (phút).
... huit heures et quart.
quarto d'ora dopo l'ora in punto
... tám giờ bốn mươi lăm (phút)./... chín giờ kém mười lăm (phút).
... huit heures moins le quart.
quarto d'ora prima dell'ora in punto

Date e tempo - Tempo

Bao giờ?/Khi nào?
Quand ?
Chiedere l'ora e la data esatta
bây giờ
maintenant
In questo momento
sớm/ngay/tí nữa/chốc nữa/(một) lát nữa
bientôt
A breve
sau (này)
plus tard
In un momento successivo non specificato
một năm trước/năm ngoái
l'an dernier
Momento in relazione al giorno in questione
(một) tháng trước
le mois dernier
Momento in relazione al giorno in questione
(một) tuần trước
la semaine dernière
Momento in relazione al giorno in questione
(ngày) hôm qua
hier
Momento in relazione al giorno in questione
(ngày) hôm nay
aujourd'hui
Momento in relazione al giorno in questione
(ngày) mai
demain
Momento in relazione al giorno in questione
tuần sau/sang tuần
la semaine prochaine
Momento in relazione al giorno in questione
năm sau/sang năm
l'an prochain
Momento in relazione al giorno in questione
giây
seconde(s)
Unità di tempo
phút
minute(s)
Unità di tempo
giờ
heure(s)
Unità di tempo
ngày
jour(s)
Unità di tempo
tuần
semaine(s)
Unità di tempo
tháng
mois
Unità di tempo
năm
année(s)
Unità di tempo
bình minh/sáng sớm/rạng sáng
aube
Momento della giornata
(buổi) sáng/ban sáng/ban ngày
matin
Momento della giornata
(buổi) trưa/ban trưa
midi
Momento della giornata
(buổi) chiều/ban chiều
après-midi
Momento della giornata
(buổi) tối/ban tối
soirée
Momento della giornata
chập tối/chạng vạng
crépuscule
Momento della giornata
đêm/tối muộn
nuit
Momento della giornata
nửa đêm
minuit
Momento della giornata

Date e tempo - Giorni della settimana

Thứ hai
lundi
Giorno della settimana
Thứ ba
mardi
Giorno della settimana
Thứ tư
mercredi
Giorno della settimana
Thứ năm
jeudi
Giorno della settimana
Thứ sáu
vendredi
Giorno della settimana
Thứ bảy
samedi
Giorno della settimana
Chủ nhật
dimanche
Giorno della settimana

Date e tempo - Stagioni

(mùa) xuân
printemps
Stagione dell'anno
(mùa) hè/(mùa) hạ
été
Stagione dell'anno
(mùa) thu
automne
Stagione dell'anno
(mùa) đông
hiver
Stagione dell'anno