Thailandese | Frasario - Viaggi | Date e tempo

Date e tempo - Dire l'ora

现在几点了?(xiànzài jǐ diǎnle?)
ตอนนี้กี่โมงแล้ว? (Torn-nee kee mong laew?)
Chiedere l'ora
现在是 ___。(xiànzài shì ___.)
ตอนนี้___. (Torn nee____.)
Dire l'ora
…八点钟。(…bā diǎn zhōng.)
...8 โมง (...8 mong.)
ora in punto
...八点三十分。(...bā diǎn sānshí fēn.)
...แปดโมงครึ่ง (...8 mong krueng.)
mezz'ora dopo l'ora in punto
...八点一刻。(...bā diǎn yī kè.)
...แปดโมงสิบห้าแล้ว (...pad mong sib ha laew.)
quarto d'ora dopo l'ora in punto
...差一刻八点。(...chā yīkè bā diǎn.)
...เจ็ดโมงสิบหน้า (...jed mong sib ha.)
quarto d'ora prima dell'ora in punto

Date e tempo - Tempo

什么时候?(shénme shíhòu?)
เมื่อไร? (muer rai?)
Chiedere l'ora e la data esatta
现在(xiànzài)
ตอนนี้ (torn-nee)
In questo momento
很快(hěn kuài)
เร็วๆนี้ (rew rew nee)
A breve
稍后一会儿(shāo hòu yīhuǐ'er)
ภายหลัง (pai lhung)
In un momento successivo non specificato
一年前(yī nián qián)
หนึ่งปีผ่านมาแล้ว (neung pee parn ma laew)
Momento in relazione al giorno in questione
上个月(shàng gè yuè)
เดือนที่แล้ว (duen tee laew)
Momento in relazione al giorno in questione
上周(shàng zhōu)
อาทิตย์ที่แล้ว (ar-tid tee laew)
Momento in relazione al giorno in questione
昨天(zuótiān)
เมื่อวาน (muer-wan)
Momento in relazione al giorno in questione
今天(jīntiān)
วันนี้ (wunnee)
Momento in relazione al giorno in questione
明天(míngtiān)
พรุ่งนี้ (proong nee)
Momento in relazione al giorno in questione
下周(xià zhōu)
อาทิตย์หน้า (ar-tid na)
Momento in relazione al giorno in questione
明年(míngnián)
ปีหน้า (pee na)
Momento in relazione al giorno in questione
秒(miǎo)
วินาที (wi-na tee)
Unità di tempo
分钟(fēnzhōng)
นาที (na tee)
Unità di tempo
小时(xiǎoshí)
ชั่วโมง (chua mong)
Unità di tempo
天(tiān)
วัน (wun)
Unità di tempo
周(zhōu)
อาทิตย์ (ar-tid)
Unità di tempo
月(yuè)
เดือน (duen)
Unità di tempo
年(nián)
ปี (pee)
Unità di tempo
黎明(límíng)
รุ่งอรุณ (roong a-run)
Momento della giornata
早上(zǎoshang)
ตอนเช้า (torn shao)
Momento della giornata
中午(zhōngwǔ)
บ่าย (bai)
Momento della giornata
下午(xiàwǔ)
ตอนบ่าย (torn bai)
Momento della giornata
晚上(wǎnshàng)
ตอนค่ำ (torn kum)
Momento della giornata
黄昏(huánghūn)
พระอาทิตย์ตก (pra ar-tid tok)
Momento della giornata
夜晚(yèwǎn)
กลางคืน (klang-keun)
Momento della giornata
午夜(wǔyè)
เที่ยงคืน (tiang keun)
Momento della giornata

Date e tempo - Giorni della settimana

周一(zhōuyī)
วันจันทร์ (wun jan)
Giorno della settimana
周二(zhōu'èr)
วันอังคาร (wun ung karn)
Giorno della settimana
周三(zhōusān)
วันพุธ (wun pood)
Giorno della settimana
周四(zhōu sì)
วันพฤหัสบดี (wun pa-rue-has-sab-bo-dee)
Giorno della settimana
周五(zhōu wǔ)
วันศุกร์ (wun sook)
Giorno della settimana
周六(zhōu liù)
วันเสาร์ (wun sao)
Giorno della settimana
周日(zhōu rì)
วันอาทิตย์ (wun ar-tid)
Giorno della settimana

Date e tempo - Stagioni

春季(chūnjì)
ฤดูใบไม้ผลิ (rue do bai mai pli)
Stagione dell'anno
夏季(xiàjì)
ฤดูร้อน (rue doo rorn)
Stagione dell'anno
秋季(qiūjì)
ฤดูใบไม้ร่วง (rue do bai mai ruang)
Stagione dell'anno
冬季(dōngjì)
ฤดูหนาว (rue do nao)
Stagione dell'anno