Danese | Frasario - Viaggi | Computer

Computer - Home

Sao
Kopi
Cắt
Klip
Dán
Indsæt
In đậm
Fed
In nghiêng
Kursiv
Gạch chân
Understreg
Phông
Skrifttype
Cỡ chữ
Skriftstørrelse
Lọc
Filter
Sắp xếp A-Z
Sortere A til Z
Ô
Celle
Chổi quét
Format Maler
Điền
Fylde
Đường viền
Kanter

Computer - Pulsanti Office

Tạo mới
Ny
Mở
Åben
Lưu
Gem
Lưu với tên file
Gem som
In ấn
Print
Hủy thao tác
Gøre om
Khôi phục thao tác
Ændre
Chèn
Indsæt
Xóa
Slet
Đổi tên
Omdøbe
Thay thế
Erstatte
Đóng
Luk
Hủy
Annullere
Hàng
Række
Cột
Kolonne
Xem trước trang in
Se print
Thu nhỏ
Minimere
Phục hồi
Genopret

Computer - Inserisci

Bảng
Tabel
Hình ảnh
Billede
Biểu đồ
Skema
Hộp văn bản
Tekst Boks
Tiêu đề đầu & cuối trang
Sidehoved & Sidefod
Hình dạng
Form
Ngắt trang
Sidebrud

Computer - Layout di pagina

Tab
Faneblad
Lề
Margener
Chọn vùng in
Set print Område

Computer - Riferimenti

Chú thích cuối trang
Indsæt Fodnote
Chỉ mục văn bản
Indsæt Indeks

Computer - Revisione

Đánh vần & Ngữ pháp
Stavning & Grammatik
Cài đặt ngôn ngữ
Indstil sprog
Dịch
Oversæt
Đếm số từ
Ordoptælling
Ô ghi chú
Balloner

Computer - Visualizza

Thước kẻ
Lineal