Tedesco | Frasario - Viaggi | Computer

Computer - Home

复制(fùzhì)
Kopieren
剪切(jiǎn qiè)
Ausschneiden
粘贴(zhāntiē)
Einfügen
粗体(cū tǐ)
Fett
斜体(xiétǐ)
Kursiv
下划线(xiàhuáxiàn)
Unterstreichen
字体(zìtǐ)
Schriftart
字体大小(zìtǐ dàxiǎo)
Schriftgröße
筛选(shāixuǎn)
Filtern
从A到Z排序(cóng A dào Z páixù)
Von A bis Z sortieren
单元格(dānyuán gé)
Zelle
格式刷(géshì shuā)
Format übertragen
填充(tiánchōng)
Füllen
边缘(biānyuán)
Rahmenlinien

Computer - Pulsanti Office

新建(xīnjiàn)
Neu
打开(dǎkāi)
Öffnen
保存(bǎocún)
Speichern
另存为(lìngcún wèi)
Speichern unter
打印(dǎyìn)
Drucken
撤销(chèxiāo)
Rückgängig
撤销重做(chèxiāo chóng zuò)
Wiederherstellen
插入(chārù)
Einfügen
删除(shānchú)
Löschen
重命名(chóng mìngmíng)
Umbenennen
替换(tìhuàn)
Ersetzen
关闭(guānbì)
Schließen
取消(qǔxiāo)
Abbrechen
行(háng)
Zeile
栏(lán)
Spalte
打印预览(dǎyìn yùlǎn)
Seitenansicht
最小化(zuìxiǎo huà)
Minimieren
恢复(huīfù)
Wiederherstellen

Computer - Inserisci

表格(biǎogé)
Tabelle
图片(túpiàn)
Bild
图表(túbiǎo)
Diagramm
文本框(wénběn kuāng)
Textfeld
页眉与页脚(yè méi yǔ yè jiǎo)
Kopf- & Fußzeile
形状(xíngzhuàng)
Formen
分页符(fēnyè fú)
Seitenumbruch

Computer - Layout di pagina

标签(biāoqiān)
Tabulator
页边距(yè biān jù)
Ränder
设置打印区域(shèzhì dǎyìn qūyù)
Druckbereich festlegen

Computer - Riferimenti

插入脚注(chārù jiǎozhù)
Endnote einfügen
插入索引(chārù suǒyǐn)
Index einfügen

Computer - Revisione

语法与拼写检查(yǔfǎ yǔ pīnxiě jiǎnchá)
Rechtschreibung
设定语言(shè dìng yǔyán)
Sprache festlegen
翻译(fānyì)
Übersetzen
字数统计(zìshù tǒngjì)
Wörter zählen
语言对话框(yǔyán duìhuà kuāng)
Sprechblasen

Computer - Visualizza

标尺(biāochǐ)
Lineal