Svedese | Frasario - Viaggi | Computer

Computer - Home

复制(fùzhì)
Kopiera
剪切(jiǎn qiè)
Klipp ut
粘贴(zhāntiē)
Klistra in
粗体(cū tǐ)
Fetstil
斜体(xiétǐ)
Kursivstil
下划线(xiàhuáxiàn)
Stryka under
字体(zìtǐ)
Teckensnitt
字体大小(zìtǐ dàxiǎo)
Teckenstorlek
筛选(shāixuǎn)
Filtrera
从A到Z排序(cóng A dào Z páixù)
Sortera A till Ö
单元格(dānyuán gé)
Cell
格式刷(géshì shuā)
Överför formattering
填充(tiánchōng)
Fyll
边缘(biānyuán)
Kantlinjer

Computer - Pulsanti Office

新建(xīnjiàn)
Nytt
打开(dǎkāi)
Öppna
保存(bǎocún)
Spara
另存为(lìngcún wèi)
Spara som
打印(dǎyìn)
Skriv ut
撤销(chèxiāo)
Ångra
撤销重做(chèxiāo chóng zuò)
Gör om
插入(chārù)
Infoga
删除(shānchú)
Ta bort
重命名(chóng mìngmíng)
Ändra namn
替换(tìhuàn)
Ersätt
关闭(guānbì)
Stäng
取消(qǔxiāo)
Avbryt
行(háng)
Rad
栏(lán)
Kolumn
打印预览(dǎyìn yùlǎn)
Förhandsgranska utskrift
最小化(zuìxiǎo huà)
Minimera
恢复(huīfù)
Återställ

Computer - Inserisci

表格(biǎogé)
Tabell
图片(túpiàn)
Bild
图表(túbiǎo)
Diagram
文本框(wénběn kuāng)
Textruta
页眉与页脚(yè méi yǔ yè jiǎo)
Sidhuvud och sidfot
形状(xíngzhuàng)
Forma
分页符(fēnyè fú)
Sidbrytning

Computer - Layout di pagina

标签(biāoqiān)
Flik
页边距(yè biān jù)
Marginaler
设置打印区域(shèzhì dǎyìn qūyù)
Ange utskriftsområde

Computer - Riferimenti

插入脚注(chārù jiǎozhù)
Infoga fotnot
插入索引(chārù suǒyǐn)
Infoga index

Computer - Revisione

语法与拼写检查(yǔfǎ yǔ pīnxiě jiǎnchá)
Språkkontroll
设定语言(shè dìng yǔyán)
Ange språk
翻译(fānyì)
Översätt
字数统计(zìshù tǒngjì)
Antal ord
语言对话框(yǔyán duìhuà kuāng)
Pratbubblor

Computer - Visualizza

标尺(biāochǐ)
Linjal