Hindi | Frasario - Viaggi | Computer

Computer - Home

复制(fùzhì)
剪切(jiǎn qiè)
粘贴(zhāntiē)
粗体(cū tǐ)
斜体(xiétǐ)
下划线(xiàhuáxiàn)
字体(zìtǐ)
字体大小(zìtǐ dàxiǎo)
筛选(shāixuǎn)
从A到Z排序(cóng A dào Z páixù)
单元格(dānyuán gé)
格式刷(géshì shuā)
填充(tiánchōng)
边缘(biānyuán)

Computer - Pulsanti Office

新建(xīnjiàn)
打开(dǎkāi)
保存(bǎocún)
另存为(lìngcún wèi)
打印(dǎyìn)
撤销(chèxiāo)
撤销重做(chèxiāo chóng zuò)
插入(chārù)
删除(shānchú)
重命名(chóng mìngmíng)
替换(tìhuàn)
关闭(guānbì)
取消(qǔxiāo)
行(háng)
栏(lán)
打印预览(dǎyìn yùlǎn)
最小化(zuìxiǎo huà)
恢复(huīfù)

Computer - Inserisci

表格(biǎogé)
图片(túpiàn)
图表(túbiǎo)
文本框(wénběn kuāng)
页眉与页脚(yè méi yǔ yè jiǎo)
形状(xíngzhuàng)
分页符(fēnyè fú)

Computer - Layout di pagina

标签(biāoqiān)
页边距(yè biān jù)
设置打印区域(shèzhì dǎyìn qūyù)

Computer - Riferimenti

插入脚注(chārù jiǎozhù)
插入索引(chārù suǒyǐn)

Computer - Revisione

语法与拼写检查(yǔfǎ yǔ pīnxiě jiǎnchá)
设定语言(shè dìng yǔyán)
翻译(fānyì)
字数统计(zìshù tǒngjì)
语言对话框(yǔyán duìhuà kuāng)

Computer - Visualizza

标尺(biāochǐ)