Inglese | Frasario - Viaggi | Andando in giro

Andando in giro - Indicazioni

ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
I am lost.
Non sapere dove ti trovi
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Can you show me where it is on the map?
Chiedere dove si trova un certo luogo sulla cartina
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Where can I find___?
Chiedere dove si trova una certa costruzione
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
... a bathroom?
costruzione
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
... a bank/an exchange office?
costruzione
...โรงแรม? (rong ram?)
... a hotel?
costruzione
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
... a gas station?
costruzione
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
... a hospital?
costruzione
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
... a pharmacy?
costruzione
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
... a department store?
costruzione
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
... a supermarket?
costruzione
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
... the bus stop?
costruzione
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
... the subway station?
costruzione
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
... a tourist information office?
costruzione
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
... an ATM/a cash machine?
costruzione
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
How do I get to___?
Chiedere indicazioni per uno specifico luogo
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
... the downtown area?
luogo specifico
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
... the train station?
luogo specifico
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
... the airport?
luogo specifico
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
... the police station?
luogo specifico
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
... the embassy of [country]?
l'ambasciata di un certo paese
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Can you recommend any good___?
Chiedere consiglio su un certo luogo
...บาร์? (...bar?)
... bars?
luogo
...คาเฟ่? (...cafe?)
... cafes?
luogo
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
... restaurants?
luogo
...ผับ? (...pub?)
... night clubs?
luogo
...โรงแรม? (...rong-ram?)
... hotels?
luogo
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
... tourist attractions?
luogo
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
... historic sites?
luogo
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
... museums?
luogo

Andando in giro - Direzioni

เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Turn left.
Dare indicazioni
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Turn right.
Dare indicazioni
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Go straight ahead.
Dare indicazioni
เดินกลับไป (dern glub pai)
Go back.
Dare indicazioni
หยุด (yhood)
Stop.
Dare indicazioni
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Go towards the___.
Dare indicazioni
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Go past the___.
Dare indicazioni
ระวัง___ (rawang____.)
Watch for the___.
Dare indicazioni
ลงเขา (long kao)
downhill
Dare indicazioni
ขึ้นเขา (kuen kao)
uphill
Dare indicazioni
สี่แยก (see yak)
intersection
Punti di riferimento comuni quando si danno indicazioni
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
traffic lights
Punti di riferimento comuni quando si danno indicazioni
จอดรถ (jord-rod)
park
Punti di riferimento comuni quando si danno indicazioni

Andando in giro - Autobus/Treno

ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Where can I buy a bus/train ticket?
Chiedere dov'è un rivenditore di biglietti
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
Comprare un biglietto per una certa destinazione
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
... single ticket ...
biglietto di sola andata
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
... return ticket ...
biglietto di andata e ritorno
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
... first class/second class ticket ...
biglietto in prima/seconda classe
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
... day pass ...
un biglietto valido per l'intera giornata
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
... weekly pass ...
un biglietto valido per l'intera settimana
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
... monthly pass ...
un biglietto valido per l'intero mese
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
How much is a ticket to __[location]__ ?
Informarsi sui prezzi del biglietto per una certa destinazione
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
I'd like to reserve a seat (by the window).
Prenotare uno specifico posto a sedere
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
Chiedere se l'autobus o il treno si ferma in una certa località
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
How long to get to __[location]__?
Chiedere la durata del viaggio
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
Chiedere quando un certo autobus/treno parte dalla stazione
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Is this seat taken?
Chiedere se il posto è ancora libero
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
That is my seat.
Far notare che eri già seduto da prima in quel posto o che lo avevi prenotato

Andando in giro - Cartelli

เปิด (perd)
open
Un negozio è aperto
ปิด (pid)
closed
Un negozio è chiuso
ทางเข้า (tang kao)
entrance
cartello indicante l'entrata
ทางออก (tang-ork)
exit
cartello indicante l'uscita
ผลัก (pluk)
push
ดึง (deung)
pull
ผู้ชาย (pu-chy)
men
Bagno per uomini
ผู้หญิง (pu-ying)
women
Bagno per donne
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
occupied
L'albergo non ha più camere disponibili/il bagno è occupato
ว่าง (wang)
vacant
L'albergo ha camere disponibili/il bagno è libero

Andando in giro - Taxi

คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Do you know the number to call a taxi?
Chiedere il numero telefonico dell'azienda dei taxi
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
I need to go to __[location]__.
Dire all'autista del taxi dove vuoi andare
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
How much to go to__[location]__?
Informarsi sulle tariffe dei taxi per andare in un certo luogo
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Can you wait here for a moment?
Chiedere al tassista di aspettarti mentre fai una commissione
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Follow that car!
Da usare se sei un agente segreto

Andando in giro - Noleggio auto

ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Where is the car rental?
Chiedere dove puoi noleggiare una macchina
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
I'd like to rent a small car/large car/van.
Specificare che tipo di macchina vuoi noleggiare
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
... for one day/one week.
Specificare per quanto la vuoi noleggiare
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
I want full coverage insurance.
Chiedere la massima copertura assicurativa possibile
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
I do not need insurance.
Chiedere di non essere assicurato
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Should I bring the car back with a full tank?
Chiedere se devi restituire la macchina col pieno di benzina
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Where is the next gas station?
Chiedere dove puoi trovare il prossimo benzinaio
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
I would like to include a second driver.
Chiedere di includere un altro guidatore nel contratto di noleggio
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
What is the speed limit in cities/on highways?
Informarsi sui limiti di velocità della zona
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
The tank is not full.
Lamentarsi del serbatoio della benzina che non è pieno al 100%
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
The engine makes a strange noise.
Lamentarsi del problema che ha il motore
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
The car is damaged.
Lamentarsi dell'auto danneggiata