Thailandese | Frasario - Viaggi | Andando in giro

Andando in giro - Indicazioni

Estoy perdido.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Non sapere dove ti trovi
¿Me puede mostrar su ubicación en el mapa?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Chiedere dove si trova un certo luogo sulla cartina
¿En dónde puedo encontrar____?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Chiedere dove si trova una certa costruzione
... el sanitario/servicio de baño?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
costruzione
... un banco/casa de cambio
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
costruzione
... un hotel?
...โรงแรม? (rong ram?)
costruzione
... gasolinera?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
costruzione
... un hospital?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
costruzione
... una farmacia?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
costruzione
... una tienda departamental?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
costruzione
... un supermercado?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
costruzione
... la parada del autobús?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
costruzione
... la estación del metro?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
costruzione
... una oficina de información turística?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
costruzione
... un cajero automático?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
costruzione
¿Cómo llego a___?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Chiedere indicazioni per uno specifico luogo
... al centro?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
luogo specifico
... la estación del tren?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
luogo specifico
... el aeropuerto?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
luogo specifico
... la estación de policías?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
luogo specifico
... la embajada de [país]?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
l'ambasciata di un certo paese
¿Me puede recomendar algún buen/a___?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Chiedere consiglio su un certo luogo
... bar?
...บาร์? (...bar?)
luogo
...café?
...คาเฟ่? (...cafe?)
luogo
... restaurante?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
luogo
... club nocturno?
...ผับ? (...pub?)
luogo
... hotel?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
luogo
... atracción turística?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
luogo
... sitio histórico?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
luogo
... museo?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
luogo

Andando in giro - Direzioni

Gire a la izquierda.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Dare indicazioni
Gire a la derecha.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Dare indicazioni
Siga derecho.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Dare indicazioni
Regrese.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Dare indicazioni
Pare.
หยุด (yhood)
Dare indicazioni
Vaya hacia___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Dare indicazioni
Pase el/la___.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Dare indicazioni
Ponga atención a___.
ระวัง___ (rawang____.)
Dare indicazioni
cuesta abajo
ลงเขา (long kao)
Dare indicazioni
cuesta arriba
ขึ้นเขา (kuen kao)
Dare indicazioni
intersección
สี่แยก (see yak)
Punti di riferimento comuni quando si danno indicazioni
semáforos
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Punti di riferimento comuni quando si danno indicazioni
parque
จอดรถ (jord-rod)
Punti di riferimento comuni quando si danno indicazioni

Andando in giro - Autobus/Treno

¿En dónde puedo comprar un boleto para el autobús/tren?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Chiedere dov'è un rivenditore di biglietti
Me gustaría comprar un___ a___[ubicación].
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Comprare un biglietto per una certa destinazione
... boleto sencillo...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
biglietto di sola andata
... boleto de regreso...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
biglietto di andata e ritorno
... primera clase/segunda clase
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
biglietto in prima/seconda classe
... pase por un día ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
un biglietto valido per l'intera giornata
... pase semanal ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
un biglietto valido per l'intera settimana
... pase mensual ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
un biglietto valido per l'intero mese
¿Cuánto cuesta un boleto a __[lugar]__?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Informarsi sui prezzi del biglietto per una certa destinazione
Me gustaría reservar un asiento (a un lado de la ventana).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Prenotare uno specifico posto a sedere
¿Éste autobús/tren se detiene en__[lugar]__ ?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Chiedere se l'autobus o il treno si ferma in una certa località
¿Cuánto falta para llegar a__[lugar]__?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Chiedere la durata del viaggio
¿A qué hora parte el tren/autobús hacia__[lugar]__?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Chiedere quando un certo autobus/treno parte dalla stazione
¿Está ocupado éste asiento?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Chiedere se il posto è ancora libero
Ese es mi asiento.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Far notare che eri già seduto da prima in quel posto o che lo avevi prenotato

Andando in giro - Cartelli

abierto
เปิด (perd)
Un negozio è aperto
cerrado
ปิด (pid)
Un negozio è chiuso
entrada
ทางเข้า (tang kao)
cartello indicante l'entrata
salida
ทางออก (tang-ork)
cartello indicante l'uscita
empuje
ผลัก (pluk)
jale
ดึง (deung)
hombres/caballeros
ผู้ชาย (pu-chy)
Bagno per uomini
mujeres/damas
ผู้หญิง (pu-ying)
Bagno per donne
lleno/ocupado
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
L'albergo non ha più camere disponibili/il bagno è occupato
Habitaciones libres/desocupado
ว่าง (wang)
L'albergo ha camere disponibili/il bagno è libero

Andando in giro - Taxi

¿Conoce el número de algún servicio de taxis?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Chiedere il numero telefonico dell'azienda dei taxi
Necesito ir a__[lugar]__.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Dire all'autista del taxi dove vuoi andare
¿Cuál es el precio para ir a__[lugar]__?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Informarsi sulle tariffe dei taxi per andare in un certo luogo
¿Puede esperar aquí por un momento?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Chiedere al tassista di aspettarti mentre fai una commissione
¡Siga ese carro!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Da usare se sei un agente segreto

Andando in giro - Noleggio auto

¿En dónde puedo alquilar un automóvil?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Chiedere dove puoi noleggiare una macchina
Me gustaría alquilar un coche/camioneta grande
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Specificare che tipo di macchina vuoi noleggiare
... por un día/una semana
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Specificare per quanto la vuoi noleggiare
Quisiera un seguro de cobertura total.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Chiedere la massima copertura assicurativa possibile
No necesito seguro.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Chiedere di non essere assicurato
¿Necesito entregar el coche con el tanque lleno?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Chiedere se devi restituire la macchina col pieno di benzina
¿En dónde se encuentra la siguiente gasolinera?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Chiedere dove puoi trovare il prossimo benzinaio
Me gustaría incluir un conductor extra
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Chiedere di includere un altro guidatore nel contratto di noleggio
¿Cuál es la velocidad máxima en la ciudad o carreteras?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Informarsi sui limiti di velocità della zona
El tanque no está lleno.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Lamentarsi del serbatoio della benzina che non è pieno al 100%
El motor hace un sonido extraño.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Lamentarsi del problema che ha il motore
El coche se encuentra dañado.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Lamentarsi dell'auto danneggiata