Thailandese | Frasario - Viaggi | Andando in giro

Andando in giro - Indicazioni

I am lost.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Non sapere dove ti trovi
Can you show me where it is on the map?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Chiedere dove si trova un certo luogo sulla cartina
Where can I find___?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Chiedere dove si trova una certa costruzione
... a bathroom?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
costruzione
... a bank/an exchange office?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
costruzione
... a hotel?
...โรงแรม? (rong ram?)
costruzione
... a gas station?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
costruzione
... a hospital?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
costruzione
... a pharmacy?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
costruzione
... a department store?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
costruzione
... a supermarket?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
costruzione
... the bus stop?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
costruzione
... the subway station?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
costruzione
... a tourist information office?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
costruzione
... an ATM/a cash machine?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
costruzione
How do I get to___?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Chiedere indicazioni per uno specifico luogo
... the downtown area?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
luogo specifico
... the train station?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
luogo specifico
... the airport?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
luogo specifico
... the police station?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
luogo specifico
... the embassy of [country]?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
l'ambasciata di un certo paese
Can you recommend any good___?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Chiedere consiglio su un certo luogo
... bars?
...บาร์? (...bar?)
luogo
... cafes?
...คาเฟ่? (...cafe?)
luogo
... restaurants?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
luogo
... night clubs?
...ผับ? (...pub?)
luogo
... hotels?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
luogo
... tourist attractions?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
luogo
... historic sites?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
luogo
... museums?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
luogo

Andando in giro - Direzioni

Turn left.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Dare indicazioni
Turn right.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Dare indicazioni
Go straight ahead.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Dare indicazioni
Go back.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Dare indicazioni
Stop.
หยุด (yhood)
Dare indicazioni
Go towards the___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Dare indicazioni
Go past the___.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Dare indicazioni
Watch for the___.
ระวัง___ (rawang____.)
Dare indicazioni
downhill
ลงเขา (long kao)
Dare indicazioni
uphill
ขึ้นเขา (kuen kao)
Dare indicazioni
intersection
สี่แยก (see yak)
Punti di riferimento comuni quando si danno indicazioni
traffic lights
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Punti di riferimento comuni quando si danno indicazioni
park
จอดรถ (jord-rod)
Punti di riferimento comuni quando si danno indicazioni

Andando in giro - Autobus/Treno

Where can I buy a bus/train ticket?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Chiedere dov'è un rivenditore di biglietti
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Comprare un biglietto per una certa destinazione
... single ticket ...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
biglietto di sola andata
... return ticket ...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
biglietto di andata e ritorno
... first class/second class ticket ...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
biglietto in prima/seconda classe
... day pass ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
un biglietto valido per l'intera giornata
... weekly pass ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
un biglietto valido per l'intera settimana
... monthly pass ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
un biglietto valido per l'intero mese
How much is a ticket to __[location]__ ?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Informarsi sui prezzi del biglietto per una certa destinazione
I'd like to reserve a seat (by the window).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Prenotare uno specifico posto a sedere
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Chiedere se l'autobus o il treno si ferma in una certa località
How long to get to __[location]__?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Chiedere la durata del viaggio
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Chiedere quando un certo autobus/treno parte dalla stazione
Is this seat taken?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Chiedere se il posto è ancora libero
That is my seat.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Far notare che eri già seduto da prima in quel posto o che lo avevi prenotato

Andando in giro - Cartelli

open
เปิด (perd)
Un negozio è aperto
closed
ปิด (pid)
Un negozio è chiuso
entrance
ทางเข้า (tang kao)
cartello indicante l'entrata
exit
ทางออก (tang-ork)
cartello indicante l'uscita
push
ผลัก (pluk)
pull
ดึง (deung)
men
ผู้ชาย (pu-chy)
Bagno per uomini
women
ผู้หญิง (pu-ying)
Bagno per donne
occupied
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
L'albergo non ha più camere disponibili/il bagno è occupato
vacant
ว่าง (wang)
L'albergo ha camere disponibili/il bagno è libero

Andando in giro - Taxi

Do you know the number to call a taxi?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Chiedere il numero telefonico dell'azienda dei taxi
I need to go to __[location]__.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Dire all'autista del taxi dove vuoi andare
How much to go to__[location]__?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Informarsi sulle tariffe dei taxi per andare in un certo luogo
Can you wait here for a moment?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Chiedere al tassista di aspettarti mentre fai una commissione
Follow that car!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Da usare se sei un agente segreto

Andando in giro - Noleggio auto

Where is the car rental?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Chiedere dove puoi noleggiare una macchina
I'd like to rent a small car/large car/van.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Specificare che tipo di macchina vuoi noleggiare
... for one day/one week.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Specificare per quanto la vuoi noleggiare
I want full coverage insurance.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Chiedere la massima copertura assicurativa possibile
I do not need insurance.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Chiedere di non essere assicurato
Should I bring the car back with a full tank?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Chiedere se devi restituire la macchina col pieno di benzina
Where is the next gas station?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Chiedere dove puoi trovare il prossimo benzinaio
I would like to include a second driver.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Chiedere di includere un altro guidatore nel contratto di noleggio
What is the speed limit in cities/on highways?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Informarsi sui limiti di velocità della zona
The tank is not full.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Lamentarsi del serbatoio della benzina che non è pieno al 100%
The engine makes a strange noise.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Lamentarsi del problema che ha il motore
The car is damaged.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Lamentarsi dell'auto danneggiata