Thailandese | Frasario - Viaggi | Andando in giro

Andando in giro - Indicazioni

Je suis perdu.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Non sapere dove ti trovi
Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan ?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Chiedere dove si trova un certo luogo sulla cartina
Où puis-je trouver ___ ?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Chiedere dove si trova una certa costruzione
... des toilettes ?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
costruzione
... une banque / un bureau de change ?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
costruzione
... un hôtel ?
...โรงแรม? (rong ram?)
costruzione
... une station service ?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
costruzione
... un hôpital ?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
costruzione
... une pharmacie ?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
costruzione
... un grand magasin ?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
costruzione
... un supermarché ?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
costruzione
... un arrêt de bus ?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
costruzione
... une station de métro ?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
costruzione
... un office du tourisme ?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
costruzione
... un distributeur/guichet automatique ?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
costruzione
Comment je peux me rendre ___ ?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Chiedere indicazioni per uno specifico luogo
... au centre-ville ?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
luogo specifico
... à la gare ?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
luogo specifico
... à l'aéroport ?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
luogo specifico
... au commissariat ?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
luogo specifico
... à l'ambassade de [pays] ?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
l'ambasciata di un certo paese
Pouvez-vous me conseiller un(e) bon(ne) ___ ?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Chiedere consiglio su un certo luogo
... bar ?
...บาร์? (...bar?)
luogo
... café ?
...คาเฟ่? (...cafe?)
luogo
... restaurant ?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
luogo
... boîte de nuit ?
...ผับ? (...pub?)
luogo
... hôtel ?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
luogo
... attraction touristique ?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
luogo
... site historique ?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
luogo
... musée ?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
luogo

Andando in giro - Direzioni

Tournez à gauche.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Dare indicazioni
Tournez à droite.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Dare indicazioni
Allez tout droit.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Dare indicazioni
Faites demi-tour.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Dare indicazioni
Arrêtez-vous.
หยุด (yhood)
Dare indicazioni
Allez vers ___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Dare indicazioni
Passez devant ___.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Dare indicazioni
Cherchez ___.
ระวัง___ (rawang____.)
Dare indicazioni
vers le bas
ลงเขา (long kao)
Dare indicazioni
vers le haut
ขึ้นเขา (kuen kao)
Dare indicazioni
intersection
สี่แยก (see yak)
Punti di riferimento comuni quando si danno indicazioni
feux de signalisation
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Punti di riferimento comuni quando si danno indicazioni
parc
จอดรถ (jord-rod)
Punti di riferimento comuni quando si danno indicazioni

Andando in giro - Autobus/Treno

Où puis-je acheter un ticket de bus/train ?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Chiedere dov'è un rivenditore di biglietti
Je voudrais acheter un ___ pour _ [lieu] _, s'il vous plaît.
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Comprare un biglietto per una certa destinazione
... aller simple ...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
biglietto di sola andata
... aller-retour ...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
biglietto di andata e ritorno
... ticket première/seconde classe ...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
biglietto in prima/seconda classe
... ticket pour la journée ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
un biglietto valido per l'intera giornata
... ticket hebdomadaire ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
un biglietto valido per l'intera settimana
... ticket mensuel ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
un biglietto valido per l'intero mese
Combien coûte un ticket pour _[destination]_ ?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Informarsi sui prezzi del biglietto per una certa destinazione
Je voudrais réserver un siège (près de la fenêtre).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Prenotare uno specifico posto a sedere
Ce bus/train s'arrête-t-il à _[destination]_ ?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Chiedere se l'autobus o il treno si ferma in una certa località
Combien de temps faut-il pour atteindre _[lieu]_ ?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Chiedere la durata del viaggio
Quand le train/bus en direction de _[destination]_ part-il ?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Chiedere quando un certo autobus/treno parte dalla stazione
Ce siège est-il pris ?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Chiedere se il posto è ancora libero
C'est mon siège.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Far notare che eri già seduto da prima in quel posto o che lo avevi prenotato

Andando in giro - Cartelli

ouvert
เปิด (perd)
Un negozio è aperto
fermé
ปิด (pid)
Un negozio è chiuso
entrée
ทางเข้า (tang kao)
cartello indicante l'entrata
sortie
ทางออก (tang-ork)
cartello indicante l'uscita
pousser
ผลัก (pluk)
tirer
ดึง (deung)
hommes
ผู้ชาย (pu-chy)
Bagno per uomini
femmes
ผู้หญิง (pu-ying)
Bagno per donne
occupé/complet
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
L'albergo non ha più camere disponibili/il bagno è occupato
chambres disponibles / libre
ว่าง (wang)
L'albergo ha camere disponibili/il bagno è libero

Andando in giro - Taxi

Avez-vous un numéro de téléphone pour appeler un taxi ?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Chiedere il numero telefonico dell'azienda dei taxi
Je dois me rendre à/au _[destination]_.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Dire all'autista del taxi dove vuoi andare
C'est combien pour se rendre à/au _[destination]_ ?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Informarsi sulle tariffe dei taxi per andare in un certo luogo
Vous pouvez attendre ici un instant ?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Chiedere al tassista di aspettarti mentre fai una commissione
Suivez cette voiture !
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Da usare se sei un agente segreto

Andando in giro - Noleggio auto

Où est l'agence de location de voitures ?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Chiedere dove puoi noleggiare una macchina
Je voudrais louer une petite voiture / une grande voiture / un camping-car.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Specificare che tipo di macchina vuoi noleggiare
... pour une journée / une semaine.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Specificare per quanto la vuoi noleggiare
Je voudrais une assurance tous risques.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Chiedere la massima copertura assicurativa possibile
Je n'ai pas besoin d'assurance.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Chiedere di non essere assicurato
Dois-je ramener la voiture avec le plein ?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Chiedere se devi restituire la macchina col pieno di benzina
Où est la prochaine station service ?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Chiedere dove puoi trovare il prossimo benzinaio
Je voudrais faire assurer un deuxième conducteur.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Chiedere di includere un altro guidatore nel contratto di noleggio
Quelle est la limitation de vitesse dans les villes / sur l'autoroute ?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Informarsi sui limiti di velocità della zona
Le réservoir n'est pas plein.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Lamentarsi del serbatoio della benzina che non è pieno al 100%
Le moteur fait un drôle de bruit.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Lamentarsi del problema che ha il motore
La voiture est endommagée.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Lamentarsi dell'auto danneggiata