Cinese | Frasario - Viaggi | Andando in giro

Andando in giro - Indicazioni

Jeg er faret vild.
我迷路了。(wǒ mílù le.)
Non sapere dove ti trovi
Kan du vise mig hvor det er på kortet?
您能在地图上指给我看吗?(nín néng zài dìtú shàng zhǐ gěi wǒ kàn ma?)
Chiedere dove si trova un certo luogo sulla cartina
Hvor kan jeg finde___?
我如何能找到 ___?(wǒ rúhé néng zhǎodào ___?)
Chiedere dove si trova una certa costruzione
... et badeværelse?
…浴室?(…yùshì?)
costruzione
... en bank/et veksel kontor?
…银行/货币兑换处?(…yínháng/huòbì duìhuàn chǔ?)
costruzione
... et hotel?
…酒店?(…jiǔdiàn?)
costruzione
... en benzintank?
…加油站?(…jiāyóu zhàn?)
costruzione
... et sygehus?
…医院?(…yīyuàn?)
costruzione
... et apotek?
…药店?(…yàodiàn?)
costruzione
... et stormagasin?
…百货商店?(…bǎihuò shāngdiàn?)
costruzione
... et supermarked?
…超市?(…chāoshì?)
costruzione
... busstoppestedet?
…公交车站?(…gōngjiāo chē zhàn?)
costruzione
... metrostationen?
…地铁站?(…dìtiě zhàn?)
costruzione
... et turistkontor?
…游客中心?(…yóukè zhōngxīn?)
costruzione
... en hæveautomat?
…自动取款机?(…zìdòng qǔkuǎn jī?)
costruzione
Hvordan kommer jeg til ___?
我如何去 ___?(wǒ rúhé qù ___?)
Chiedere indicazioni per uno specifico luogo
... til centrum?
…市中心?(…shì zhōngxīn?)
luogo specifico
...togstationen?
…火车站?(…huǒchē zhàn?)
luogo specifico
... lufthavnen?
…机场?(…jīchǎng?)
luogo specifico
... politistationen?
…警察局?(…jǐngchá jú?)
luogo specifico
... den [land] ambassade?
…[国家]使馆?(…[guójiā] shǐguǎn?)
l'ambasciata di un certo paese
kan du anbefale nogle gode ___?
您能推荐一些好的 ___?(nín néng tuījiàn yīxiē hǎo de ___?)
Chiedere consiglio su un certo luogo
... barer?
…酒吧?(…jiǔbā?)
luogo
... cafeer?
…咖啡馆?(…kāfēi guǎn?)
luogo
... restauranter?
…饭店?(…fàndiàn?)
luogo
... natklubber?
…夜店?(…yèdiàn?)
luogo
... hoteller?
…酒店?(…jiǔdiàn?)
luogo
... turistattraktioner?
…旅游景点?(…lǚyóu jǐngdiǎn?)
luogo
... historiske steder?
…历史遗迹?(…lìshǐ yíjī?)
luogo
... museer?
…博物馆?(…bówùguǎn?)
luogo

Andando in giro - Direzioni

Drej til venstre.
左转。(zuǒ zhuǎn.)
Dare indicazioni
Drej til højre.
右转。(yòu zhuǎn.)
Dare indicazioni
Gå lige frem.
直走。(zhí zǒu.)
Dare indicazioni
Gå tilbage.
往回走。(wǎng huí zǒu.)
Dare indicazioni
Stop.
停。(tíng.)
Dare indicazioni
Gå hen imod ___.
朝 ___ 的方向走。(cháo ___ de fāngxiàng zǒu.)
Dare indicazioni
Gå forbi ___.
走过 ___。(zǒuguò___.)
Dare indicazioni
Kig efter ___.
看着 ___。(kànzhe ___.)
Dare indicazioni
Ned af bakken
下坡(xià pō)
Dare indicazioni
Op ad bakke
上坡(shàng pō)
Dare indicazioni
vejkryds
十字路口(shízìlù kǒu)
Punti di riferimento comuni quando si danno indicazioni
trafiklys
交通灯(jiāotōng dēng)
Punti di riferimento comuni quando si danno indicazioni
parkere
公园(gōngyuán)
Punti di riferimento comuni quando si danno indicazioni

Andando in giro - Autobus/Treno

Hvor kan jeg købe en bus/togbillet?
我可以从哪里买到公交/火车票?(wǒ kěyǐ cóng nǎlǐ mǎi dào gōngjiāo/huǒchē piào?)
Chiedere dov'è un rivenditore di biglietti
Jeg vil gerne købe en___ [sted]__, tak.
我想买一张到__[地点]__ 的____,谢谢。(wǒ xiǎng mǎi yī zhāng dào__[dìdiǎn]__ de____, xièxiè.)
Comprare un biglietto per una certa destinazione
... enkeltbillet...
…单程票…(…dān chéng piào…)
biglietto di sola andata
... returbillet...
…往返票…(…wǎngfǎn piào…)
biglietto di andata e ritorno
... første klasse/anden klasse billet ...
…一等/二等座票…(…yī děng/èr děng zuò piào…)
biglietto in prima/seconda classe
... heldagsbillet ...
…天票…(…tiān piào…)
un biglietto valido per l'intera giornata
... ugebillet ...
…周票…(…zhōu piào…)
un biglietto valido per l'intera settimana
... månedsbillet ...
…月票…(…yuèpiào…)
un biglietto valido per l'intero mese
Hvor meget koster en billet til __[sted]__ ?
到__[地点]__的车票多少钱?(dào__[dìdiǎn]__de chē piào duōshǎo qián?)
Informarsi sui prezzi del biglietto per una certa destinazione
Jeg vil gerne reservere et sæde (ved vinduet).
我想预定一个(靠窗户的)座位。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè (kào chuānghù de) zuòwèi.)
Prenotare uno specifico posto a sedere
Stopper bussen/toget ved __[sted]__ ?
这趟公交/火车在__[地点]__停站吗?(zhè tàng gōngjiāo/huǒchē zài__[dìdiǎn]__tíng zhàn ma?)
Chiedere se l'autobus o il treno si ferma in una certa località
Hvor lang tid tager det at komme til __[sted]__?
去__[地点]__需要多长时间?(qù__[dìdiǎn]__xūyào duō cháng shíjiān?)
Chiedere la durata del viaggio
Hvornår kører bussen/toget der går mod __[sted]__?
去__[地点]__ 的公交/火车几点出发?(qù__[dìdiǎn]__ de gōngjiāo/huǒchē jǐ diǎn chūfā?)
Chiedere quando un certo autobus/treno parte dalla stazione
Er dette sæde optaget?
这个座位有人坐了吗?(zhège zuòwèi yǒurén zuòle ma?)
Chiedere se il posto è ancora libero
Dette er mit sæde.
这是我的座位。(zhè shì wǒ de zuòwèi.)
Far notare che eri già seduto da prima in quel posto o che lo avevi prenotato

Andando in giro - Cartelli

åben
营业中(yíngyè zhōng)
Un negozio è aperto
lukket
关门(guānmén)
Un negozio è chiuso
indgang
入口处(rùkǒu chù)
cartello indicante l'entrata
udgang
出口(chūkǒu)
cartello indicante l'uscita
skub
推(tuī)
træk
拉(lā)
mænd
男士(nánshì)
Bagno per uomini
kvinder
女士(nǚshì)
Bagno per donne
optaget
正在使用(zhèngzài shǐyòng)
L'albergo non ha più camere disponibili/il bagno è occupato
ledig
空闲(kòng xián)
L'albergo ha camere disponibili/il bagno è libero

Andando in giro - Taxi

Kender du nummeret til en taxa?
您知道预订出租车的电话吗?(nín zhīdào yùdìng chūzū chē de diànhuà ma?)
Chiedere il numero telefonico dell'azienda dei taxi
Jeg skal til __[sted]__.
我要去__[地点]__。(wǒ yào qù__[dìdiǎn]__.)
Dire all'autista del taxi dove vuoi andare
Hvor meget koster det at komme til __[sted]__?
去__[地点]__要花多少钱?(qù__[dìdiǎn]__yào huā duōshǎo qián?)
Informarsi sulle tariffe dei taxi per andare in un certo luogo
Kan du venter her et øjeblik?
您能在这边稍微等一会吗?(nín néng zài zhè biān shāowéi děng yī huǐ ma?)
Chiedere al tassista di aspettarti mentre fai una commissione
Følg efter den bil!
跟着那辆车。(gēnzhe nà liàng chē.)
Da usare se sei un agente segreto

Andando in giro - Noleggio auto

Hvor er biludlejningen?
在哪里可以租车?(zài nǎlǐ kěyǐ zūchē?)
Chiedere dove puoi noleggiare una macchina
Jeg vil gerne leje en lille bil/stor bil/varevogn.
我想租一辆小车/大车/卡车。(wǒ xiǎng zū yī liàng xiǎochē/dà chē/kǎchē.)
Specificare che tipo di macchina vuoi noleggiare
... i en dag/en uge.
…租一天/一周(…zū yītiān/yīzhōu)
Specificare per quanto la vuoi noleggiare
Jeg vil have en komplet dæknings forsikring.
我想要全套保险。(wǒ xiǎng yào quántào bǎoxiǎn.)
Chiedere la massima copertura assicurativa possibile
Jeg har ikke brug for forsikring.
我不需要保险。(wǒ bù xūyào bǎoxiǎn.)
Chiedere di non essere assicurato
Skal jeg levere bilen tilbage med en fyldt tank?
还车时我需要把油箱加满吗?(huán chē shí wǒ xūyào bǎ yóuxiāng jiā mǎn ma?)
Chiedere se devi restituire la macchina col pieno di benzina
Hvor er den næste benzintank?
下一个加油站在哪里?(xià yīgè jiāyóu zhàn zài nǎlǐ?)
Chiedere dove puoi trovare il prossimo benzinaio
Jeg vil gerne inkludere en anden fører.
我想要多添加一个司机。(wǒ xiǎng yào duō tiānjiā yīgè sījī.)
Chiedere di includere un altro guidatore nel contratto di noleggio
Hvad er fartgrænsen i byer/ på motorvejene?
城市/高速路上的限速是多少?(chéngshì/gāosù lùshàng de xiànsù shì duōshǎo?)
Informarsi sui limiti di velocità della zona
Tanken er ikke fuld.
油箱并不满。(yóuxiāng bìng bùmǎn.)
Lamentarsi del serbatoio della benzina che non è pieno al 100%
Motoren laver en underlig lyd.
引擎发出奇怪的声音。(yǐnqíng fāchū qíguài de shēngyīn.)
Lamentarsi del problema che ha il motore
Bilen er skadet.
车坏了。(chē huàile.)
Lamentarsi dell'auto danneggiata