Thailandese | Frasario - Viaggi | Andando in giro

Andando in giro - Indicazioni

我迷路了。(wǒ mílù le.)
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Non sapere dove ti trovi
您能在地图上指给我看吗?(nín néng zài dìtú shàng zhǐ gěi wǒ kàn ma?)
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Chiedere dove si trova un certo luogo sulla cartina
我如何能找到 ___?(wǒ rúhé néng zhǎodào ___?)
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Chiedere dove si trova una certa costruzione
…浴室?(…yùshì?)
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
costruzione
…银行/货币兑换处?(…yínháng/huòbì duìhuàn chǔ?)
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
costruzione
…酒店?(…jiǔdiàn?)
...โรงแรม? (rong ram?)
costruzione
…加油站?(…jiāyóu zhàn?)
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
costruzione
…医院?(…yīyuàn?)
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
costruzione
…药店?(…yàodiàn?)
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
costruzione
…百货商店?(…bǎihuò shāngdiàn?)
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
costruzione
…超市?(…chāoshì?)
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
costruzione
…公交车站?(…gōngjiāo chē zhàn?)
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
costruzione
…地铁站?(…dìtiě zhàn?)
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
costruzione
…游客中心?(…yóukè zhōngxīn?)
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
costruzione
…自动取款机?(…zìdòng qǔkuǎn jī?)
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
costruzione
我如何去 ___?(wǒ rúhé qù ___?)
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Chiedere indicazioni per uno specifico luogo
…市中心?(…shì zhōngxīn?)
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
luogo specifico
…火车站?(…huǒchē zhàn?)
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
luogo specifico
…机场?(…jīchǎng?)
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
luogo specifico
…警察局?(…jǐngchá jú?)
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
luogo specifico
…[国家]使馆?(…[guójiā] shǐguǎn?)
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
l'ambasciata di un certo paese
您能推荐一些好的 ___?(nín néng tuījiàn yīxiē hǎo de ___?)
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Chiedere consiglio su un certo luogo
…酒吧?(…jiǔbā?)
...บาร์? (...bar?)
luogo
…咖啡馆?(…kāfēi guǎn?)
...คาเฟ่? (...cafe?)
luogo
…饭店?(…fàndiàn?)
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
luogo
…夜店?(…yèdiàn?)
...ผับ? (...pub?)
luogo
…酒店?(…jiǔdiàn?)
...โรงแรม? (...rong-ram?)
luogo
…旅游景点?(…lǚyóu jǐngdiǎn?)
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
luogo
…历史遗迹?(…lìshǐ yíjī?)
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
luogo
…博物馆?(…bówùguǎn?)
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
luogo

Andando in giro - Direzioni

左转。(zuǒ zhuǎn.)
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Dare indicazioni
右转。(yòu zhuǎn.)
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Dare indicazioni
直走。(zhí zǒu.)
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Dare indicazioni
往回走。(wǎng huí zǒu.)
เดินกลับไป (dern glub pai)
Dare indicazioni
停。(tíng.)
หยุด (yhood)
Dare indicazioni
朝 ___ 的方向走。(cháo ___ de fāngxiàng zǒu.)
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Dare indicazioni
走过 ___。(zǒuguò___.)
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Dare indicazioni
看着 ___。(kànzhe ___.)
ระวัง___ (rawang____.)
Dare indicazioni
下坡(xià pō)
ลงเขา (long kao)
Dare indicazioni
上坡(shàng pō)
ขึ้นเขา (kuen kao)
Dare indicazioni
十字路口(shízìlù kǒu)
สี่แยก (see yak)
Punti di riferimento comuni quando si danno indicazioni
交通灯(jiāotōng dēng)
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Punti di riferimento comuni quando si danno indicazioni
公园(gōngyuán)
จอดรถ (jord-rod)
Punti di riferimento comuni quando si danno indicazioni

Andando in giro - Autobus/Treno

我可以从哪里买到公交/火车票?(wǒ kěyǐ cóng nǎlǐ mǎi dào gōngjiāo/huǒchē piào?)
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Chiedere dov'è un rivenditore di biglietti
我想买一张到__[地点]__ 的____,谢谢。(wǒ xiǎng mǎi yī zhāng dào__[dìdiǎn]__ de____, xièxiè.)
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Comprare un biglietto per una certa destinazione
…单程票…(…dān chéng piào…)
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
biglietto di sola andata
…往返票…(…wǎngfǎn piào…)
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
biglietto di andata e ritorno
…一等/二等座票…(…yī děng/èr děng zuò piào…)
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
biglietto in prima/seconda classe
…天票…(…tiān piào…)
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
un biglietto valido per l'intera giornata
…周票…(…zhōu piào…)
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
un biglietto valido per l'intera settimana
…月票…(…yuèpiào…)
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
un biglietto valido per l'intero mese
到__[地点]__的车票多少钱?(dào__[dìdiǎn]__de chē piào duōshǎo qián?)
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Informarsi sui prezzi del biglietto per una certa destinazione
我想预定一个(靠窗户的)座位。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè (kào chuānghù de) zuòwèi.)
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Prenotare uno specifico posto a sedere
这趟公交/火车在__[地点]__停站吗?(zhè tàng gōngjiāo/huǒchē zài__[dìdiǎn]__tíng zhàn ma?)
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Chiedere se l'autobus o il treno si ferma in una certa località
去__[地点]__需要多长时间?(qù__[dìdiǎn]__xūyào duō cháng shíjiān?)
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Chiedere la durata del viaggio
去__[地点]__ 的公交/火车几点出发?(qù__[dìdiǎn]__ de gōngjiāo/huǒchē jǐ diǎn chūfā?)
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Chiedere quando un certo autobus/treno parte dalla stazione
这个座位有人坐了吗?(zhège zuòwèi yǒurén zuòle ma?)
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Chiedere se il posto è ancora libero
这是我的座位。(zhè shì wǒ de zuòwèi.)
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Far notare che eri già seduto da prima in quel posto o che lo avevi prenotato

Andando in giro - Cartelli

营业中(yíngyè zhōng)
เปิด (perd)
Un negozio è aperto
关门(guānmén)
ปิด (pid)
Un negozio è chiuso
入口处(rùkǒu chù)
ทางเข้า (tang kao)
cartello indicante l'entrata
出口(chūkǒu)
ทางออก (tang-ork)
cartello indicante l'uscita
推(tuī)
ผลัก (pluk)
拉(lā)
ดึง (deung)
男士(nánshì)
ผู้ชาย (pu-chy)
Bagno per uomini
女士(nǚshì)
ผู้หญิง (pu-ying)
Bagno per donne
正在使用(zhèngzài shǐyòng)
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
L'albergo non ha più camere disponibili/il bagno è occupato
空闲(kòng xián)
ว่าง (wang)
L'albergo ha camere disponibili/il bagno è libero

Andando in giro - Taxi

您知道预订出租车的电话吗?(nín zhīdào yùdìng chūzū chē de diànhuà ma?)
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Chiedere il numero telefonico dell'azienda dei taxi
我要去__[地点]__。(wǒ yào qù__[dìdiǎn]__.)
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Dire all'autista del taxi dove vuoi andare
去__[地点]__要花多少钱?(qù__[dìdiǎn]__yào huā duōshǎo qián?)
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Informarsi sulle tariffe dei taxi per andare in un certo luogo
您能在这边稍微等一会吗?(nín néng zài zhè biān shāowéi děng yī huǐ ma?)
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Chiedere al tassista di aspettarti mentre fai una commissione
跟着那辆车。(gēnzhe nà liàng chē.)
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Da usare se sei un agente segreto

Andando in giro - Noleggio auto

在哪里可以租车?(zài nǎlǐ kěyǐ zūchē?)
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Chiedere dove puoi noleggiare una macchina
我想租一辆小车/大车/卡车。(wǒ xiǎng zū yī liàng xiǎochē/dà chē/kǎchē.)
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Specificare che tipo di macchina vuoi noleggiare
…租一天/一周(…zū yītiān/yīzhōu)
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Specificare per quanto la vuoi noleggiare
我想要全套保险。(wǒ xiǎng yào quántào bǎoxiǎn.)
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Chiedere la massima copertura assicurativa possibile
我不需要保险。(wǒ bù xūyào bǎoxiǎn.)
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Chiedere di non essere assicurato
还车时我需要把油箱加满吗?(huán chē shí wǒ xūyào bǎ yóuxiāng jiā mǎn ma?)
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Chiedere se devi restituire la macchina col pieno di benzina
下一个加油站在哪里?(xià yīgè jiāyóu zhàn zài nǎlǐ?)
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Chiedere dove puoi trovare il prossimo benzinaio
我想要多添加一个司机。(wǒ xiǎng yào duō tiānjiā yīgè sījī.)
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Chiedere di includere un altro guidatore nel contratto di noleggio
城市/高速路上的限速是多少?(chéngshì/gāosù lùshàng de xiànsù shì duōshǎo?)
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Informarsi sui limiti di velocità della zona
油箱并不满。(yóuxiāng bìng bùmǎn.)
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Lamentarsi del serbatoio della benzina che non è pieno al 100%
引擎发出奇怪的声音。(yǐnqíng fāchū qíguài de shēngyīn.)
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Lamentarsi del problema che ha il motore
车坏了。(chē huàile.)
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Lamentarsi dell'auto danneggiata