Nederlandese | Frasario - Viaggi | Andando in giro

Andando in giro - Indicazioni

我迷路了。(wǒ mílù le.)
Ik ben de weg kwijt.
Non sapere dove ti trovi
您能在地图上指给我看吗?(nín néng zài dìtú shàng zhǐ gěi wǒ kàn ma?)
Kunt me op de kaart aanwijzen waar het is?
Chiedere dove si trova un certo luogo sulla cartina
我如何能找到 ___?(wǒ rúhé néng zhǎodào ___?)
Waar kan ik ___ vinden?
Chiedere dove si trova una certa costruzione
…浴室?(…yùshì?)
... een toilet?
costruzione
…银行/货币兑换处?(…yínháng/huòbì duìhuàn chǔ?)
... een bank/een wisselkantoor?
costruzione
…酒店?(…jiǔdiàn?)
... een hotel?
costruzione
…加油站?(…jiāyóu zhàn?)
... een tankstation?
costruzione
…医院?(…yīyuàn?)
... een ziekenhuis?
costruzione
…药店?(…yàodiàn?)
... een apotheek?
costruzione
…百货商店?(…bǎihuò shāngdiàn?)
... een warenhuis?
costruzione
…超市?(…chāoshì?)
... een supermarkt?
costruzione
…公交车站?(…gōngjiāo chē zhàn?)
... de bushalte?
costruzione
…地铁站?(…dìtiě zhàn?)
... de halte voor de ondergrondse?
costruzione
…游客中心?(…yóukè zhōngxīn?)
... een bezoekersinformatie/VVV?
costruzione
…自动取款机?(…zìdòng qǔkuǎn jī?)
... een geldautomaat?
costruzione
我如何去 ___?(wǒ rúhé qù ___?)
Hoe kom ik bij ___?
Chiedere indicazioni per uno specifico luogo
…市中心?(…shì zhōngxīn?)
... het centrum?
luogo specifico
…火车站?(…huǒchē zhàn?)
... het (trein)station?
luogo specifico
…机场?(…jīchǎng?)
... het vliegveld?
luogo specifico
…警察局?(…jǐngchá jú?)
... het politiebureau?
luogo specifico
…[国家]使馆?(…[guójiā] shǐguǎn?)
... de ambassade van [land]?
l'ambasciata di un certo paese
您能推荐一些好的 ___?(nín néng tuījiàn yīxiē hǎo de ___?)
Kunt u een goed(e) __ aanraden?
Chiedere consiglio su un certo luogo
…酒吧?(…jiǔbā?)
... barren?
luogo
…咖啡馆?(…kāfēi guǎn?)
... cafés?
luogo
…饭店?(…fàndiàn?)
... restaurants?
luogo
…夜店?(…yèdiàn?)
... nachtclubs?
luogo
…酒店?(…jiǔdiàn?)
... hotels?
luogo
…旅游景点?(…lǚyóu jǐngdiǎn?)
... toeristenattracties?
luogo
…历史遗迹?(…lìshǐ yíjī?)
... historische bezienswaardigheden?
luogo
…博物馆?(…bówùguǎn?)
... museums?
luogo

Andando in giro - Direzioni

左转。(zuǒ zhuǎn.)
Sla linksaf.
Dare indicazioni
右转。(yòu zhuǎn.)
Sla rechtsaf.
Dare indicazioni
直走。(zhí zǒu.)
Ga rechtdoor.
Dare indicazioni
往回走。(wǎng huí zǒu.)
Ga terug.
Dare indicazioni
停。(tíng.)
Stop.
Dare indicazioni
朝 ___ 的方向走。(cháo ___ de fāngxiàng zǒu.)
Ga richting ___.
Dare indicazioni
走过 ___。(zǒuguò___.)
Ga voorbij de ___.
Dare indicazioni
看着 ___。(kànzhe ___.)
Zoek de ___.
Dare indicazioni
下坡(xià pō)
naar beneden
Dare indicazioni
上坡(shàng pō)
omhoog
Dare indicazioni
十字路口(shízìlù kǒu)
kruising
Punti di riferimento comuni quando si danno indicazioni
交通灯(jiāotōng dēng)
stoplichten
Punti di riferimento comuni quando si danno indicazioni
公园(gōngyuán)
park
Punti di riferimento comuni quando si danno indicazioni

Andando in giro - Autobus/Treno

我可以从哪里买到公交/火车票?(wǒ kěyǐ cóng nǎlǐ mǎi dào gōngjiāo/huǒchē piào?)
Waar kan ik een bus-/treinkaartje kopen?
Chiedere dov'è un rivenditore di biglietti
我想买一张到__[地点]__ 的____,谢谢。(wǒ xiǎng mǎi yī zhāng dào__[dìdiǎn]__ de____, xièxiè.)
Ik wil graag een ___ naar __[plaats]__ kopen.
Comprare un biglietto per una certa destinazione
…单程票…(…dān chéng piào…)
... enkeltje ...
biglietto di sola andata
…往返票…(…wǎngfǎn piào…)
... retourtje ...
biglietto di andata e ritorno
…一等/二等座票…(…yī děng/èr děng zuò piào…)
... eersteklas-/tweedeklaskaartje ...
biglietto in prima/seconda classe
…天票…(…tiān piào…)
... dagkaart ...
un biglietto valido per l'intera giornata
…周票…(…zhōu piào…)
... weekkaart ...
un biglietto valido per l'intera settimana
…月票…(…yuèpiào…)
... maandkaart ...
un biglietto valido per l'intero mese
到__[地点]__的车票多少钱?(dào__[dìdiǎn]__de chē piào duōshǎo qián?)
Hoeveel kost een kaartje naar __[plaats]__ ?
Informarsi sui prezzi del biglietto per una certa destinazione
我想预定一个(靠窗户的)座位。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè (kào chuānghù de) zuòwèi.)
Ik wil graag een stoel (aan het raam) reserveren.
Prenotare uno specifico posto a sedere
这趟公交/火车在__[地点]__停站吗?(zhè tàng gōngjiāo/huǒchē zài__[dìdiǎn]__tíng zhàn ma?)
Stopt eze bus/trein in __ [plaats]__ ?
Chiedere se l'autobus o il treno si ferma in una certa località
去__[地点]__需要多长时间?(qù__[dìdiǎn]__xūyào duō cháng shíjiān?)
Hoe lang duurt het om naar __[plek]__ te gaan?
Chiedere la durata del viaggio
去__[地点]__ 的公交/火车几点出发?(qù__[dìdiǎn]__ de gōngjiāo/huǒchē jǐ diǎn chūfā?)
Wanneer vertrekt de trein richting __[plaats]__?
Chiedere quando un certo autobus/treno parte dalla stazione
这个座位有人坐了吗?(zhège zuòwèi yǒurén zuòle ma?)
Is deze plek bezet?
Chiedere se il posto è ancora libero
这是我的座位。(zhè shì wǒ de zuòwèi.)
Dat is mijn stoel.
Far notare che eri già seduto da prima in quel posto o che lo avevi prenotato

Andando in giro - Cartelli

营业中(yíngyè zhōng)
open
Un negozio è aperto
关门(guānmén)
gesloten
Un negozio è chiuso
入口处(rùkǒu chù)
toegang
cartello indicante l'entrata
出口(chūkǒu)
uitgang
cartello indicante l'uscita
推(tuī)
duwen
拉(lā)
trekken
男士(nánshì)
mannen
Bagno per uomini
女士(nǚshì)
vrouwen
Bagno per donne
正在使用(zhèngzài shǐyòng)
bezet
L'albergo non ha più camere disponibili/il bagno è occupato
空闲(kòng xián)
vrij
L'albergo ha camere disponibili/il bagno è libero

Andando in giro - Taxi

您知道预订出租车的电话吗?(nín zhīdào yùdìng chūzū chē de diànhuà ma?)
Weet u het telefoonnummer om een taxi te bellen?
Chiedere il numero telefonico dell'azienda dei taxi
我要去__[地点]__。(wǒ yào qù__[dìdiǎn]__.)
Ik moet naar __[locatie]__.
Dire all'autista del taxi dove vuoi andare
去__[地点]__要花多少钱?(qù__[dìdiǎn]__yào huā duōshǎo qián?)
Hoeveel kost het om naar __[locatie]__ te gaan?
Informarsi sulle tariffe dei taxi per andare in un certo luogo
您能在这边稍微等一会吗?(nín néng zài zhè biān shāowéi děng yī huǐ ma?)
Kunt u hier even wachten?
Chiedere al tassista di aspettarti mentre fai una commissione
跟着那辆车。(gēnzhe nà liàng chē.)
Volg die auto!
Da usare se sei un agente segreto

Andando in giro - Noleggio auto

在哪里可以租车?(zài nǎlǐ kěyǐ zūchē?)
Waar is de autoverhuur?
Chiedere dove puoi noleggiare una macchina
我想租一辆小车/大车/卡车。(wǒ xiǎng zū yī liàng xiǎochē/dà chē/kǎchē.)
Ik wil graag een kleine auto/grote auto/busje huren.
Specificare che tipo di macchina vuoi noleggiare
…租一天/一周(…zū yītiān/yīzhōu)
... voor één dag/een week.
Specificare per quanto la vuoi noleggiare
我想要全套保险。(wǒ xiǎng yào quántào bǎoxiǎn.)
Ik wil een verzekering met volledige dekking.
Chiedere la massima copertura assicurativa possibile
我不需要保险。(wǒ bù xūyào bǎoxiǎn.)
Ik heb geen verzekering nodig.
Chiedere di non essere assicurato
还车时我需要把油箱加满吗?(huán chē shí wǒ xūyào bǎ yóuxiāng jiā mǎn ma?)
Moet ik de auto met een volle tank terugbrengen?
Chiedere se devi restituire la macchina col pieno di benzina
下一个加油站在哪里?(xià yīgè jiāyóu zhàn zài nǎlǐ?)
Waar is het dichtstbijzijnde tankstation?
Chiedere dove puoi trovare il prossimo benzinaio
我想要多添加一个司机。(wǒ xiǎng yào duō tiānjiā yīgè sījī.)
Ik wil graag een extra bestuurder toevoegen.
Chiedere di includere un altro guidatore nel contratto di noleggio
城市/高速路上的限速是多少?(chéngshì/gāosù lùshàng de xiànsù shì duōshǎo?)
Wat is de snelheidslimiet in de stad/op de snelweg?
Informarsi sui limiti di velocità della zona
油箱并不满。(yóuxiāng bìng bùmǎn.)
De tank is niet vol.
Lamentarsi del serbatoio della benzina che non è pieno al 100%
引擎发出奇怪的声音。(yǐnqíng fāchū qíguài de shēngyīn.)
De motor maakt een gek geluid.
Lamentarsi del problema che ha il motore
车坏了。(chē huàile.)
De auto is beschadigd.
Lamentarsi dell'auto danneggiata