Svedese | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

...'den görülebileceği üzere ...
Det framgår av ... att ...
Per la descrizione di dati non elaborati
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Uppgifterna verkar antyda att ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Sayılar gösteriyor ki ...
Siffrorna avslöjar att ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Per la descrizione di dati non elaborati
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
... var positivt korrelerade med ....
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Tahmin edildiği üzere ...
Som förutspått, ...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Per effettuare un paragone fra dati
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

İstatistikler gösteriyor ki ...
Statistiken visar att ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
İstatistiklere göre ...
Enligt statistiken ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Rent statistiskt sett ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti