Russo | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

...'den görülebileceği üzere ...
Это можно предположить, исходя из того, что...
Per la descrizione di dati non elaborati
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Как можно заметить, исходя из..., ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Per la descrizione di dati non elaborati
Sayılar gösteriyor ki ...
Цифровые данные обнаруживают, что...
Per la descrizione di dati non elaborati
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Per la descrizione di dati non elaborati
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
... хорошо сочеталось с ...
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Tahmin edildiği üzere ...
Как мы и предполагали...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Per effettuare un paragone fra dati
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

İstatistikler gösteriyor ki ...
Статистика показывает, что...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
İstatistiklere göre ...
Согласно статистике...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Статистиически...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti