Nederlandese | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

...'den görülebileceği üzere ...
Uit ... blijkt dat ...
Per la descrizione di dati non elaborati
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Zoals ... aantoont, ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Sayılar gösteriyor ki ...
De cijfers onthullen dat ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Per la descrizione di dati non elaborati
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
... verhoudt zich positief tot ...
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Tahmin edildiği üzere ...
Zoals voorspeld, ...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Per effettuare un paragone fra dati
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

İstatistikler gösteriyor ki ...
De statistieken tonen aan dat ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
İstatistiklere göre ...
Volgens de statistieken ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Statistisch gezien ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti