Coreano | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

...'den görülebileceği üzere ...
...에서 ....를 볼 수 있습니다.
Per la descrizione di dati non elaborati
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
...에서 보다시피, ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
이 자료는 ...을 제시하고 있습니다.
Per la descrizione di dati non elaborati
Sayılar gösteriyor ki ...
이 숫자들은 ... 을 보여주고 있습니다.
Per la descrizione di dati non elaborati
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
이 숫자들을 통해, ....가 명백함을 볼 수 있습니다.
Per la descrizione di dati non elaborati
... kayda değer birkaç sonuçtu.
몇몇 눈에 띄는 결과는 ... 입니다.
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
오늘날의 연구 결과는 ... 을 설명해주고 있습니다.
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
... 의 치수는 증가하였습니다. /감소하였습니다. /변동이 없습니다.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
통계자료에 따르면, ...와 ... 사이의 숫자는 두배가 되었습니다./ 반으로 줄었습니다.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
숫자들을 보시면, ....에서 ... 로 꾸준히 증가/감소 하고 있음을 알 수 있습니다.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
...의 숫자들은 ...에 따라 증가/감소 하였습니다.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
...에서 ... 년 사이, ...의 숫자들이 증가하였음을/감소하였음을/ 지속적으로 유지된것을 볼 수 있습니다.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
...와 ...는 서로 정비례 관계를 갖고 있습니다.
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Tahmin edildiği üzere ...
예상 했던 데로, ...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
연구 결과는 X의 주장과 ... 점에서 일치합니다.
Per effettuare un paragone fra dati
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
이 결과는 ... 한 X의 주장을 한층 더 강화시켜 줍니다.
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
X의 결과와 일치하는 이 결과는 ...와 ...가 상호 정비례 관계에 있음을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

İstatistikler gösteriyor ki ...
통계자료에 따르면...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
İstatistiklere göre ...
통계에 의하면,
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
통계자료를 보게 되면, .... 을 볼 수 있습니다.
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
İstatistiksel olarak konuşursak ...
통계적으로 말하면,
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
통계자료를 고려해 볼 때, 우리는 ... 을 추측할 수 있습니다.
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
이 연구가 의미하는 바는 명확합니다. 첫째로, ....은 비판적이라는 것입니다. 왜냐하면,
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
현재 이 연구는 현실성 또한 갖고 있습니다. 우선, ....은 전략가들의 관심을 집중시키며, 쉽게 이해되고 있습니다.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti