Cinese | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
从...可以看出...
Per la descrizione di dati non elaborati
จากที่เคยเห็นจาก...
从...可以看出...
Per la descrizione di dati non elaborati
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
这些数据可以表明...
Per la descrizione di dati non elaborati
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
数据表明...
Per la descrizione di dati non elaborati
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
从这些数据可以看出...
Per la descrizione di dati non elaborati
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
几个值得注意的结果是...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
目前研究结果表明...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
...的数字上升/下降/保持不变。
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
与...有关的数据...上升/下降了
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
...和...呈正相关
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
อย่างที่ทำนายไว้...
正如所预测的,...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Per effettuare un paragone fra dati
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
此发现进一步确认X的主张,即...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
统计数据显示...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
ตามสถิติ...
根据数据统计,...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
通过数据统计,可以看出...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
พูดอย่างสถิติ
据数据统计,...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
据统计数据,我们可以推测...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti