Ungherese | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

Det framgår av ... att ...
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Enligt vad som framgår av ..., ...
Amint látható ....
Per la descrizione di dati non elaborati
Uppgifterna verkar antyda att ...
Az adatok alapján ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Siffrorna avslöjar att ...
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Az ábrákon látható, hogy ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Resultaten från denna studie visar på att ...
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
... var positivt korrelerade med ....
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Som förutspått, ...
Ahogy várható volt ....
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Per effettuare un paragone fra dati
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

Statistiken visar att ...
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Enligt statistiken ...
A statisztikák szerint ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Rent statistiskt sett ...
Statisztikai szempontból ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti