Turco | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

Det framgår av ... att ...
...'den görülebileceği üzere ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Enligt vad som framgår av ..., ...
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Uppgifterna verkar antyda att ...
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Per la descrizione di dati non elaborati
Siffrorna avslöjar att ...
Sayılar gösteriyor ki ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Några anmärkningsvärda resultat är ...
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Resultaten från denna studie visar på att ...
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
... var positivt korrelerade med ....
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Som förutspått, ...
Tahmin edildiği üzere ...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Per effettuare un paragone fra dati
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

Statistiken visar att ...
İstatistikler gösteriyor ki ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Enligt statistiken ...
İstatistiklere göre ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Rent statistiskt sett ...
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti