Spagnolo | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

Det framgår av ... att ...
A partir de... se puede observar que...
Per la descrizione di dati non elaborati
Enligt vad som framgår av ..., ...
Como se puede ver en...
Per la descrizione di dati non elaborati
Uppgifterna verkar antyda att ...
Los datos parecen sugerir que...
Per la descrizione di dati non elaborati
Siffrorna avslöjar att ...
La figuras revelan que...
Per la descrizione di dati non elaborati
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Con base en las figuras se puede notar que...
Per la descrizione di dati non elaborati
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Varios resultados relevantes fueron...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Resultaten från denna studie visar på att ...
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
... var positivt korrelerade med ....
... fue asociado positivamente con...
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Som förutspått, ...
Como se predijo...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Per effettuare un paragone fra dati
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

Statistiken visar att ...
Las estadísticas muestran que...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Enligt statistiken ...
Según las estadísticas,...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Rent statistiskt sett ...
Desde el punto de vista estadístico...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti