Portoghese | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

Det framgår av ... att ...
Pode ser visto de/do/da...que...
Per la descrizione di dati non elaborati
Enligt vad som framgår av ..., ...
Como pode ser observado em/no/na...
Per la descrizione di dati non elaborati
Uppgifterna verkar antyda att ...
Os dados sugerem que...
Per la descrizione di dati non elaborati
Siffrorna avslöjar att ...
A figura revela que...
Per la descrizione di dati non elaborati
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
De acordo com as figuras, é evidente que...
Per la descrizione di dati non elaborati
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Alguns números significativos foram...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Resultaten från denna studie visar på att ...
Os resultados do presente estudo demostram que...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
... var positivt korrelerade med ....
...foi positivamente correlacionado com...
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Som förutspått, ...
Como previsto,...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Per effettuare un paragone fra dati
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

Statistiken visar att ...
As estatísticas mostram que...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Enligt statistiken ...
De acordo com as estatísticas...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Rent statistiskt sett ...
Estatisticamente falando...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti