Polacco | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

Det framgår av ... att ...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Per la descrizione di dati non elaborati
Enligt vad som framgår av ..., ...
Jak można zauważyć na... , ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Uppgifterna verkar antyda att ...
Dane te zdają się sugerować, że...
Per la descrizione di dati non elaborati
Siffrorna avslöjar att ...
Dane wykazują, że...
Per la descrizione di dati non elaborati
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Z danych wynika, że...
Per la descrizione di dati non elaborati
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Kilka godnych uwagi wyników...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Resultaten från denna studie visar på att ...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
... var positivt korrelerade med ....
...był dodatnio skorelowany z...
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Som förutspått, ...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Per effettuare un paragone fra dati
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

Statistiken visar att ...
Statystyki pokazują, że...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Enligt statistiken ...
Według statystyk...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Rent statistiskt sett ...
Statystycznie rzecz biorąc...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti