Nederlandese | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

Det framgår av ... att ...
Uit ... blijkt dat ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Enligt vad som framgår av ..., ...
Zoals ... aantoont, ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Uppgifterna verkar antyda att ...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Siffrorna avslöjar att ...
De cijfers onthullen dat ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Resultaten från denna studie visar på att ...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
... var positivt korrelerade med ....
... verhoudt zich positief tot ...
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Som förutspått, ...
Zoals voorspeld, ...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Per effettuare un paragone fra dati
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

Statistiken visar att ...
De statistieken tonen aan dat ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Enligt statistiken ...
Volgens de statistieken ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Rent statistiskt sett ...
Statistisch gezien ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti