Inglese | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

Det framgår av ... att ...
It can be seen from… that…
Per la descrizione di dati non elaborati
Enligt vad som framgår av ..., ...
As can be seen from…, …
Per la descrizione di dati non elaborati
Uppgifterna verkar antyda att ...
The data would seem to suggest that…
Per la descrizione di dati non elaborati
Siffrorna avslöjar att ...
The figures reveal that…
Per la descrizione di dati non elaborati
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
From the figures it is apparent that…
Per la descrizione di dati non elaborati
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Several noteworthy results were…
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Resultaten från denna studie visar på att ...
The results of the present study demonstrate that…
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
... var positivt korrelerade med ....
...was positively correlated with…
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Som förutspått, ...
As predicted, …
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
This finding is consistent with X's contention that…
Per effettuare un paragone fra dati
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
This finding reinforces X's assertion that…
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

Statistiken visar att ...
The statistics show that…
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Enligt statistiken ...
According to the statistics…
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
When one looks at the statistics, one can see that…
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Rent statistiskt sett ...
Statistically speaking…
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti