Giapponese | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

Det framgår av ... att ...
・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Per la descrizione di dati non elaborati
Enligt vad som framgår av ..., ...
・・・・に見られるように、・・・・
Per la descrizione di dati non elaborati
Uppgifterna verkar antyda att ...
このデータはおそらく・・・・を示している。
Per la descrizione di dati non elaborati
Siffrorna avslöjar att ...
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Per la descrizione di dati non elaborati
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Per la descrizione di dati non elaborati
Några anmärkningsvärda resultat är ...
・・・・という注目すべき結果になった。
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Resultaten från denna studie visar på att ...
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
... var positivt korrelerade med ....
・・・・は確かに・・・・と関係している。
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Som förutspått, ...
予想通り、・・・・
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Per effettuare un paragone fra dati
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

Statistiken visar att ...
・・・・ということをこの統計は示している。
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Enligt statistiken ...
統計によると、・・・・
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Rent statistiskt sett ...
統計的に見て、・・・・
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti