Finlandese | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

Det framgår av ... att ...
... on nähtävissä, että...
Per la descrizione di dati non elaborati
Enligt vad som framgår av ..., ...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Uppgifterna verkar antyda att ...
Aineisto viittaa siihen, että...
Per la descrizione di dati non elaborati
Siffrorna avslöjar att ...
Luvut osoittavat, että...
Per la descrizione di dati non elaborati
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Per la descrizione di dati non elaborati
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Resultaten från denna studie visar på att ...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
... var positivt korrelerade med ....
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Som förutspått, ...
Kuten ennustettu, ...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Per effettuare un paragone fra dati
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

Statistiken visar att ...
Tilastot näyttävät, että...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Enligt statistiken ...
Tilastojen mukaan...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Rent statistiskt sett ...
Tilastollisesti puhuen...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti