Danese | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

Det framgår av ... att ...
Det kan ses ud fra... at...
Per la descrizione di dati non elaborati
Enligt vad som framgår av ..., ...
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Uppgifterna verkar antyda att ...
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Per la descrizione di dati non elaborati
Siffrorna avslöjar att ...
Figurerne afslører at...
Per la descrizione di dati non elaborati
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Per la descrizione di dati non elaborati
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Resultaten från denna studie visar på att ...
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
... var positivt korrelerade med ....
... var absolut korreleret med...
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Som förutspått, ...
Som forudset,...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Per effettuare un paragone fra dati
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

Statistiken visar att ...
Statistikkerne viser at...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Enligt statistiken ...
I følge statistikkerne...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Rent statistiskt sett ...
Statistisk set...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti