Cinese | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

Det framgår av ... att ...
从...可以看出...
Per la descrizione di dati non elaborati
Enligt vad som framgår av ..., ...
从...可以看出...
Per la descrizione di dati non elaborati
Uppgifterna verkar antyda att ...
这些数据可以表明...
Per la descrizione di dati non elaborati
Siffrorna avslöjar att ...
数据表明...
Per la descrizione di dati non elaborati
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
从这些数据可以看出...
Per la descrizione di dati non elaborati
Några anmärkningsvärda resultat är ...
几个值得注意的结果是...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Resultaten från denna studie visar på att ...
目前研究结果表明...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
...的数字上升/下降/保持不变。
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
与...有关的数据...上升/下降了
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
... var positivt korrelerade med ....
...和...呈正相关
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Som förutspått, ...
正如所预测的,...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Per effettuare un paragone fra dati
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
此发现进一步确认X的主张,即...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

Statistiken visar att ...
统计数据显示...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Enligt statistiken ...
根据数据统计,...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
通过数据统计,可以看出...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Rent statistiskt sett ...
据数据统计,...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
据统计数据,我们可以推测...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti