Ceco | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

Det framgår av ... att ...
To může být vidět z..., že...
Per la descrizione di dati non elaborati
Enligt vad som framgår av ..., ...
Jak je možno vidět z..., ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Uppgifterna verkar antyda att ...
Zdá se, že údaje naznačují...
Per la descrizione di dati non elaborati
Siffrorna avslöjar att ...
Čísla ukazují, že...
Per la descrizione di dati non elaborati
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Z údajů je zřejmé, že...
Per la descrizione di dati non elaborati
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Resultaten från denna studie visar på att ...
Výsledky této studie ukazují, že...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
... var positivt korrelerade med ....
...pozitivně koreloval(a) s...
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Som förutspått, ...
Jak se dalo předpokládat,...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Per effettuare un paragone fra dati
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

Statistiken visar att ...
Dané statistiky ukazují, že...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Enligt statistiken ...
Podle daných statistických údajů...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Rent statistiskt sett ...
Statisticky řečeno...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti