Svedese | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

Это можно предположить, исходя из того, что...
Det framgår av ... att ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Как можно заметить, исходя из..., ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Цифровые данные обнаруживают, что...
Siffrorna avslöjar att ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
... хорошо сочеталось с ...
... var positivt korrelerade med ....
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Как мы и предполагали...
Som förutspått, ...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Per effettuare un paragone fra dati
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

Статистика показывает, что...
Statistiken visar att ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Согласно статистике...
Enligt statistiken ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Статистиически...
Rent statistiskt sett ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti