Nederlandese | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

Din faptul că...reiese...
Uit ... blijkt dat ...
Per la descrizione di dati non elaborati
După cum putem observa din...,....
Zoals ... aantoont, ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Datele par să sugereze faptul că...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
De cijfers onthullen dat ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
...a fost corelat pozitiv cu...
... verhoudt zich positief tot ...
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
După cum am anticipat,...
Zoals voorspeld, ...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Per effettuare un paragone fra dati
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

Statisticile demonstrează faptul că...
De statistieken tonen aan dat ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Conform statisticilor...
Volgens de statistieken ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Din punct de vedere statistic...
Statistisch gezien ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti