Svedese | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

Patrząc na ... można zauważyć, że...
Det framgår av ... att ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Jak można zauważyć na... , ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Dane te zdają się sugerować, że...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Dane wykazują, że...
Siffrorna avslöjar att ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Z danych wynika, że...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Kilka godnych uwagi wyników...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
...był dodatnio skorelowany z...
... var positivt korrelerade med ....
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Som förutspått, ...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Per effettuare un paragone fra dati
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

Statystyki pokazują, że...
Statistiken visar att ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Według statystyk...
Enligt statistiken ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Statystycznie rzecz biorąc...
Rent statistiskt sett ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti