Nederlandese | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

Patrząc na ... można zauważyć, że...
Uit ... blijkt dat ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Jak można zauważyć na... , ...
Zoals ... aantoont, ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Dane te zdają się sugerować, że...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Dane wykazują, że...
De cijfers onthullen dat ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Z danych wynika, że...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Kilka godnych uwagi wyników...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
...był dodatnio skorelowany z...
... verhoudt zich positief tot ...
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Zoals voorspeld, ...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Per effettuare un paragone fra dati
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

Statystyki pokazują, że...
De statistieken tonen aan dat ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Według statystyk...
Volgens de statistieken ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Statystycznie rzecz biorąc...
Statistisch gezien ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti