Italiano | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

Patrząc na ... można zauważyć, że...
Dall'osservazione dei dati si registra...
Per la descrizione di dati non elaborati
Jak można zauważyć na... , ...
Come si può osservare da...., ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Dane te zdają się sugerować, że...
I dati sembrano suggerire che...
Per la descrizione di dati non elaborati
Dane wykazują, że...
I grafici rivelano che...
Per la descrizione di dati non elaborati
Z danych wynika, że...
Dal grafico si rende evidente che...
Per la descrizione di dati non elaborati
Kilka godnych uwagi wyników...
Alcuni dati degni di nota sono...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
...był dodatnio skorelowany z...
... è direttamente proporzionale a...
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Come già annunciato...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Per effettuare un paragone fra dati
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

Statystyki pokazują, że...
La statistica mostra che...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Według statystyk...
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Statystycznie rzecz biorąc...
Parlando in termini statistici...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti