Danese | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

Patrząc na ... można zauważyć, że...
Det kan ses ud fra... at...
Per la descrizione di dati non elaborati
Jak można zauważyć na... , ...
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Dane te zdają się sugerować, że...
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Per la descrizione di dati non elaborati
Dane wykazują, że...
Figurerne afslører at...
Per la descrizione di dati non elaborati
Z danych wynika, że...
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Per la descrizione di dati non elaborati
Kilka godnych uwagi wyników...
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
...był dodatnio skorelowany z...
... var absolut korreleret med...
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Som forudset,...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Per effettuare un paragone fra dati
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

Statystyki pokazują, że...
Statistikkerne viser at...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Według statystyk...
I følge statistikkerne...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Statystycznie rzecz biorąc...
Statistisk set...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti