Cinese | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

Patrząc na ... można zauważyć, że...
从...可以看出...
Per la descrizione di dati non elaborati
Jak można zauważyć na... , ...
从...可以看出...
Per la descrizione di dati non elaborati
Dane te zdają się sugerować, że...
这些数据可以表明...
Per la descrizione di dati non elaborati
Dane wykazują, że...
数据表明...
Per la descrizione di dati non elaborati
Z danych wynika, że...
从这些数据可以看出...
Per la descrizione di dati non elaborati
Kilka godnych uwagi wyników...
几个值得注意的结果是...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
目前研究结果表明...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
...的数字上升/下降/保持不变。
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
与...有关的数据...上升/下降了
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
...był dodatnio skorelowany z...
...和...呈正相关
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Jak przewidywałem/przewidziałem...
正如所预测的,...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Per effettuare un paragone fra dati
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
此发现进一步确认X的主张,即...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

Statystyki pokazują, że...
统计数据显示...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Według statystyk...
根据数据统计,...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
通过数据统计,可以看出...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Statystycznie rzecz biorąc...
据数据统计,...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
据统计数据,我们可以推测...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti