Ungherese | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

Uit ... blijkt dat ...
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Zoals ... aantoont, ...
Amint látható ....
Per la descrizione di dati non elaborati
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Az adatok alapján ...
Per la descrizione di dati non elaborati
De cijfers onthullen dat ...
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Az ábrákon látható, hogy ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
... verhoudt zich positief tot ...
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Zoals voorspeld, ...
Ahogy várható volt ....
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Per effettuare un paragone fra dati
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

De statistieken tonen aan dat ...
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Volgens de statistieken ...
A statisztikák szerint ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Statistisch gezien ...
Statisztikai szempontból ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti