Russo | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

Uit ... blijkt dat ...
Это можно предположить, исходя из того, что...
Per la descrizione di dati non elaborati
Zoals ... aantoont, ...
Как можно заметить, исходя из..., ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Per la descrizione di dati non elaborati
De cijfers onthullen dat ...
Цифровые данные обнаруживают, что...
Per la descrizione di dati non elaborati
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Per la descrizione di dati non elaborati
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
... verhoudt zich positief tot ...
... хорошо сочеталось с ...
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Zoals voorspeld, ...
Как мы и предполагали...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Per effettuare un paragone fra dati
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

De statistieken tonen aan dat ...
Статистика показывает, что...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Volgens de statistieken ...
Согласно статистике...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Statistisch gezien ...
Статистиически...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti